حکومت اقلیم کوردستان از افزایش درآمدهای گمرکی و مالیاتی خبر داد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

حکومت اقلیم کوردستان از افزایش درآمدهای گمرکی و مالیاتی خبر داد

حکومت اقلیم کوردستان با اعلام جزئیات درآمدهای گمرکی، از افزایش درآمدهای گمرکی خبر داد بە نحوی کە درآمدهای گمرکی در سال 2016 میلادی 563 میلیارد دینار بودە، و اکنون بە حدود یک تریلیون و 700 میلیارد دینار افزایش یافتە است.

در این بارە، ادارە اطلاع‌رسانی حکومت اقلیم کوردستان اعلام کرد، کابینە نهم حکومت از همان ابتدای آغاز بە کار خود اقدامات جدی در رابطە با ایجاد اصلاحات در همە بخش‌ها انجام داد و اصلاحات انجام شدە تاثیرات زیادی بر روی کاهش مصارف و افزایش درآمدها بەویژە در بخش مالیات و گمرک داشت و اکنون درآمد مالیات و گمرک نسبت بە سال‌های گذشتە افزایش چشمگیری پیدا کردە و این در حالی‌ست کە هیچ گونە افزایشی در نرخ مالیات و تعرفەهای گمرکی صورت نگرفتە است.

 در گزارش ادارە اطلاع‌رسانی حکومت اقلیم کوردستان آمدە است کە بر اساس دادەهای وزارت دارایی و امور اقتصادی، درآمد گمرک از سال 2016 تا 2021 میلادی افزایش چمشگیری پیدا کردە بە نحوی کە در سال 2016 درآمد گمرک 563 میلیارد دینار بودە، در سال 2017 بە 746 میلیارد دینار رسیدە، این رقم در سال 2018 بە 956 میلیارد دینار افزایش یافتە، در سال 2019 بە 1.566 تریلیون دینار و در سال 2020 بە 1.408 تریلیون دینار رسیدە، و در سال 2021 نیز بە یک تریلیون و 791 میلیارد دینار افزایش یافتە است.

در همین گزارش درآمدهای گمرکی در شش ماه نخست سال ٢٠٢٢ نیز ٨٤٨ میلیارد دینار اعلام شدە است.

حکومت اقلیم کوردستان دلایل افزایش درآمدهای گمرکی را آزادسازی کار بازرگانی و ترانزیت، برداشتن انحصار، راەاندازی سیستم گمرکی الکترونیکی در گذرگاه‌‌های مرزی و فرودگاه‌ها و نیز ایجاد مدیریت نظارت بر گمرک اعلام کردە است.

 در گزارش ادارە اطلاع‌رسانی حکومت اقلیم کوردستان با اشارە بە افزایش درآمدهای مالیاتی از راه تنظیم سیستم دریافت مالیات و استلزام شرکت‌های بزرگ بە پرداخت مالیات بدون افزایش نرخ مالیات‌های دریافتی نیز آمدە است کە در سال 2016 درآمد مالیات 179 میلیارد دینار بودە، این رقم در سال 2017 بە 206.6 میلیارد دینار رسیدە و در سال 2018 بە 308.5 میلیارد دینار افزایش یافتە و در سال 2019 نیز بە 627.4 میلیارد دینار رسیدە است، اما در سال 2020 بە دلیل همەگیری ویروس کرونا و پی‌آمدهای اقتصادی این پاندمی مرگبار مبلغ درآمدهای مالیاتی بە 578 میلیارد دینار کاهش یافت و در سال 2021 بار دیگر بە 796.2 میلیارد دینار افزایش پیدا کرد و در شش ماه نخست سال ٢٠٢٢ نیز درآمدهای مالیاتی 418.8 میلیارد دینار بودە است.

ادارە اطلاع‌رسانی حکومت اقلیم کوردستان دلایل افزایش درآمدهای مالیاتی را لغو معافیت‌های غیرقانونی پرداخت مالیات، ایجاد سازوکار جدید برای جلوگیری از عدم پرداخت مالیات، صدور بخش‌نامەهای مقررارتی و تعیین مجازات و نیز اجرای قانون دریافت مالیات بدون هیچ گونە کاستی اعلام کردە است.