در یک هفتە دو هزار و ٥٢٨ اتومبیل صفر کیلومتر در اقلیم کوردستان ثبت شدە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

در یک هفتە دو هزار و ٥٢٨ اتومبیل صفر کیلومتر در اقلیم کوردستان ثبت شدە است

ادارە اطلاع‌رسانی حکومت اقلیم کوردستان اعلام کرد، تقاضا برای خرید اتومبیل صفر کیلومتر از سوی شهروندان اقلیم کوردستان مدام رو بە افزایش است و بر اساس آمار جدیدی کە وزارت داخلە حکومت اقلیم کوردستان اعلام کردە است، تنها در طول یک هفتە گذشتە دو هزار و ٥٢٨ اتومبیل صفر کیلومتر در اقلیم کوردستان ثبت شدە است.

بنابر اعلام ادارە اطلاع‌رسانی حکومت اقلیم کوردستان در طول هفتە گذشتە هزار و ٨٥٠ اتومبیل در استان هولیر، ٤٩٩ اتومبیل در استان سلیمانیە و ١٧٩ اتومبیل در استان دهوک ثبت شدەاند کە همە این اتومبیل‌ها صفر کیلومتر بودەاند.