مسرور بارزانی: برغم وجود بحران ما همچنان در انجام اصلاحات مصر بودیم
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

مسرور بارزانی: برغم وجود بحران ما همچنان در انجام اصلاحات مصر بودیم

امروز پنجشنبە ٢ تیر، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، در چهارچوب برنامە بازدید خود از وازرتخانەها و ارگانهای دولتی، از وزارت اقتصاد و دارائی دیدن کرد و توسط آوات شیخ جناب، وزیر اقتصاد و دارایی مورد استقبال قرار گرفت.

سپس نخست وزیر با حضور وزیر و معاون و مشاوران و مدیران کل ریاست جلسە ویژەای را برعهدە گرفت.

در آغاز این جلسە، وزیر اقتصاد بە طرحها و برنامەهای وزارتخانە خود در چهارچوب خطوط کلی برنامە اصلاحات کابینە نهم پرداخت و گفت کە بخش عمدەای از اجرای برنامە اصلاحات برعهدە این وزارتخانە بە مثابە همکار و حامی قوی نخست وززیر است و در دو زمینە کاهش هزینەها و افزایش درآمد دولت موفق عمل عمل کردەاند.
نخست وزیر در سخنانی اشارە کرد کە از همان روزهای آغازین فعالیت کابینە نهم، تصمیم بە انجام اصلاحات گرفتیم و دست بە کار شدیم، اما متاسفانە بدلیل شیوع کرونا و بحران مالی در ابتدا سرعت مطلوبی نداشتیم. لاکن با این حال، ما از فعالیت باز نیایستادیم و با تجدیدنظر در درآمدهاهای داخلی و کاهش هزینەهایمان،بدون توسل بە گرفتن وام از خارج، موفق بە ادارە امور خود شدیم.
نخست وزیر اضافە کرد، هزینەهای غیرضروری را از ٢٠٠ میلیون دلار ب ٧٠ میلیون دلار کاهش دادیم و با کاهش ١٣٠ میلیون دلاری هزینەها و بازگشت آن بە خزانە دولت، مانع ازآن شدیم کە امور دولتی دچار وقفە شود.
نخست وخیر تاکید کرد کە اخیرا سطح درآمد ما افزایش یافتە و باتوجە بە برنامە حکومت در جهت ایجاد تنوع در منابع اقتصادی و درآمدهای غیرنفتی، ظرفیت افزیش بیشتر آن نیز وجود دارد.
نخست وزیر همچنین تصریح کرد کە کابینە نهم هیچ نوع مالیات جس=دیدی را تحمیل نکردە و بلکە صرفا با اجرای قوانین مالیاتی معوقە در راستای تامین منافع عمومی، از جملە پرداخت حقوق کارمندان، فعالیتهای تجاری و ارائە خدمات بهتر بە مردم اقلیم کوردستان عمل کردە است.
در پایان نخست وزیر بر اهمیت ایجاد اصلاحات در امور بانکی در جهت ارائە بهتر خدمات، ایجاد شفافیت و کاهش بروکراسی تاکید کرد.