با حضور مصطفی کاظمی نخستین جلسە ایطار تنسیقی برگزار شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

با حضور مصطفی کاظمی نخستین جلسە ایطار تنسیقی برگزار شد

شامگاە امروز پنجشنبە ٢٦ خرداد، جریانهای شیعی عراق نخستین جلسە خود را با حضور مصطفی کاظمی، نخست وزیر موقت عراق برگزار شد.
رهبران ایطار تنسیقی در این جلسە حضور دارند و انتظار می رود در پایان این جلسە بیانیەای صادر شود و در آن بە آخرین تحولات سیاسی عراق و  موضع ایطار تنسیقی در بارەی کنارەگیری جریان صدر از روند سیاسی عراق اشارە شود.
این جلسە در منزل شخصی فالح فیاض رئیس هیئت مدیرە حشد شعبی درحال برگزاری است.
این جلسە درحالی برگزار می شود کە فراکسیون صدر در پارلمان عراق از روند سیاسی کنارەگیری کردە  و این امر منجر بە ابهام در سیر تحولات سیاسی و ایجاد نگرانی در میان شهروندان عراق شدە و بەطوریکە رسانەهای عراقی احتمال می دهند این کنارەگیری بە تنش و اغتشاش در عراق دامن بزند.