نخست وزیر اقلیم کوردستان با شماری از وزرای امارات دیدار کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

نخست وزیر اقلیم کوردستان با شماری از وزرای امارات دیدار کرد

امروز سە شنبە٢ خرداد، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان در ادامە سلسلە دیدارهای خود در حاشیە همایش اقتصادی داووس، باشماری ازوزرای امارات متحدە عربی دیدار کرد.
نخست وزیر اقلیم کوردساتن با هر یک از محمد عبداللە فرقاوی، وزیر امور هئیت وزیران، عبداللە بن طوق، وزیر اقتصاد و ثانی الزویدی، وزیر تجارت خارجی امارات دیدار کرد.

در این دیدار، در مورد گسترش روابط اقلیم کوردستان و امارات، بویژە در زمینە مبادلات و سرمایەگذاری و توسعە منابع انسانی و دولت الکترونیکی گفتوگو شد.