كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

حیدر ششو: پ ک ک عامل ویرانی و آوارگی است

حیدر ششو، فرماندە نیروی ایزدخان در شنگال، بر اسین باور است نیروها و عوامل حزب کارگران کوردستان (PKK) هر جا باشند ویرانی و آوارگی آن منطقە را فرا خواهد گرفت، برای این مدها هم بە وضعیت مناطق عفرین و شنگال و مناطق مرزی اقلیم کوردستان اشارە می‌کند. همزمان تأکید می‌کند اجرای توافق شنگال راه چارە وضعیت نابسامان شنگال است و گفت: "از همان آغاز پ ک ک برای آزادی ایزدی‌ها بە شنگال نیامدە، بلکە برای تأمین منافع خود و کشورهای اقلیمی آمدە".

اجرای توافق شنگال

حیدر ششو، فرماندە نیروی ایزدخان در شنگال بە (باس‌نیوز) گفت: "توافق شنگال میان حکومت اقلیم کوردستان و حکومت عراق صورت گرفتە، در صورتی کە برای اجرای شن پافشاری شود، وضعیت شنگال آرام خواهد شد و جریانی کە اکنون با ارتش عراق در جنگ است، نخواهد توانست بە بخشی از نامنی شنگال تبدیل گردد و بیرون راندە خواهد شد تأکید کرد: "می‌بایست هنگام امضای این توافق مدت زمانی روشن تعیین می‌گردید و سازمان ملل نیز مستقیم بر اجرای آن نظارت کند، دیگر این وضعیت کنونی پیش نمی‌آمد، ما همانند شهروندان شنگال کە اکثریت خواهان آنند کە اجرای این توافق بە زودی عملی گردد تا باعث بازگشت آوارگان و حل اختلافات داخلی گردد، همچنین منافع این گروه‌ها نیز پایان یابد کە دلیل ناآرامی مناطق شنگال هستند".

سیاست دو پهلوی عراق

در مورد اینکە پ ک ک از سوی عراق و شبەنظامیان حشد شعبی مورد حمایت دارایی قرار می‌گیرند و از سوی دیگر ارتش این کشور وارد جنگ و درگیری با پ ک ک شدە، در چنین شرایطی توافق شنگال چگونە اجرا می‌شود، حیدر شسو فرماندە ایزدخان در شنگال گفت: "این یک واقعیت است کە گروه‌های وابستە بە پ ک ک در شنگال از رسانەها علنا اعلام می‌کنند کە آنها بخشی از حشد شعبی می‌باشند، در مقابل نیز ادعا می‌کنند کە از حشد شعبی هم فرمان نمی‌گیریم، بلکە در واقع پ ک ک هستیم از فرمان و رهنمودهای ما از "قندیل" صاد می‌شوند، یعنی حکومت عراق در این میان بە صورت دو پهلو با پ ک ک مدارا می‌کند، این هم باعث شدە است کە ترکیە همانند نیروهای وابستە بە پ ک ک با نیروهای دیگر حاضر در شنگال رفتار نماید و آنها را بمباران کند، لذا باید این موضوع فیصلە یابد و عراق تلکیف خود را با پ ک ک روشن و اعلان کند".

فقط حکومت اقلیم کوردستان در شنگال راستگو می‌باشد

حیدر ششو، در مورد وجود پ ک ک در شنگال کە باعث تنش میان ایران و تورکیە شدە باشد، اعلام کرد: ایران و تورکیە بر سر پ ک ک جنگ نخواهند کرد، بلکە وجود پ ک ک در شنگال در رستای برآوردن منافع سە جهت ایران، ترکیە و پ ک ک می‌باشد و گفت: "هرگز ایران و ترکیە بر سر پ ک ک دچار مشکل نخواهند شد، چونکە پکک منافع ایران و ترکیە را تأمین می‌کند، آنچە در این میان قربانی می‌شود، شهروندان کورد ایزدی می‌باشند. از یک سو حشد شعبی و گروه‌های وابستە بە پ ک ک از منافع ایران دفاع می‌کنند و از سوی دیگر گروه‌های دیگر پ ک ک نیز منافع ترکیە را تأمین می‌کنند و خواهان آنند کە ترکیە بە این منطقە نیز حملە کند. آنچە در این میان سیاستی واقعبینانە و راستگو را دبنبال می‌کند، حکومت اقلیم کوردستان می‌باشد کە تاکنون برای منافع حزبی و سیاسی برای هیچ جریانی سازش نکردە است و فقط هدفش حمایت و پشتیبانی شهروندان شنگال می‌باشد، ولی جریانات دیگر هنوز در این بارە جدی نیستند و برای جرای توافق شنگال اقدامی نمی‌کنند، در این میان شنگال نیز قربانی گشتە است"

پ ک ک و ویرانی

در مود اینکە پ ک ک قبل از حضورش در شنگال، ادعا می‌کرد کە برای حمایت و پشتیبانی از ایزدیها آمدە، ولی اکنون خود بە عامل اصلی ویرانگی منطقە و آوارگی شهروندان شدە، حیدر ششو گفت: "پ ک ک هیچگاه برای آزادی و کرامت مردم شنگال نیامدە، بلکە برای تأمیند منافع خود و کشورهای منطقە در اینجا حضور دارد، چونکە پک ک  در هر جا باشد، حضورش مایەی ویرانی و آوارگی خواهد بود، بە عنوان مثال مناطق مرزی اقلیم کوردستان، شنگال و عفرین در غرب کوردستان کە بە دلیل حضور نیروهای پ ک ک بە مناطق جنگ تبدیل شدەاند و مورد هدف ترکیە قرار می‌گیرند، آنها دنبال منافع خود هستند و آزادی شنگال و شهروندانش شعاری بیش نیست و ببینید چە بر سر عفرین و مناطق دیگر غرب کوردستان آوردەاند، در شمال وکردستان ٢١ استان کوردنشین وجود دارد، چرا در آنجا مبارزە نمی‌کنند؟ شنگال و عفرین و مناطق مرزی اقلیم کوردستان هیچ ربطی بە پ ک ک ندارند و حضورشان مایەی ویرانی و آوارگی و جنگ است"