كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

جنگ روسیە و اوکراین؛ میزان صادرات نفت کوردستان کاهش یافتە است

تیم حکومت اقلیم کوردستان، کە نمایندە همە جریانات سیاسی در آن حضور دارند، آمار دیقی دربارە میزان صادرات و درآمدهای نفتی ارائە دادە است.

معاون کومیسیون انرژی، منابع زیرزمینی، صنعت و بازرگانی در پارلمان کوردستان اعلام کرد بە دلیل تأثیرات جنگ روسیە و اوکراین میزان صادرات نفت اقلیم کوردستان کاهش یافتە است.

گلیزار سندی، معاون کومیسیون انرژی و منابع زیرزمینی در پارلمان کوردستان بە (باس‌نیوز) گفت: "ما بە عنوان تیم پارت دمکرات کوردستان عضو در کومیسیون انرژی و منابع زیرزمینی همراه با تیم حکومت اقلیم کوردستان، در مورد درآمدهای نفت نشستی برگزار کردەاند و آمار دقیق دریافت نمودەاند.

همچنین اشارە کرد: "تیم حکومت کە نمایندە همە احزاب و جریانات سیاسی در آن حضور دارند اعلام کردەاند اکنون حکومت اقلیم کوردستان روزانە ٣٦٠ هزار بشکە نفت بە خارج صادر می‌کند، این در حالی است پیشتر روزانە ٤٢٠ هزار بشکە نفت صادر می‌کرد، دلیل این کاهش میزان صادرات هم بە وقوع جنگ روسیە و اوکراین و تأثیرات آن برمی‌گردد، چونکە شرکای نفت روسیە در اقلیم کوردستان حضور دارند و روزانە ٦٠ هزار بشکە نفت صادراتی را کاهش دادەاند و این دلیل اصلی کاهش میزان صادرات نفت اقلیم کوردستان است".

گلیزار سندی خاطرنشان ساخت، اقلیم کوردستان در ماه مارس هر بشکە نفت صادراتی خود را بە ٩٩ لار و ٩٧ سنت فروختە است و در مجموع درآمد یک ماه یک میلیارد و ١١٩ میلیون دلار بودە کە ٥٧٧ میلیون دلار را صرف هزینە شرکتهای نفتی نمودە و ٥٤١ میلیون دلار نیز برای حقوق ماهیانە کارمندان و خرجی‌های دیگر تحویل خزانە حکومت در وزارت دارایی دادە شدە است.