كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x
ناظر سیاسی 13/03/2022

چرا همیشە هولیر؟ تا بە کی توجیهات دروغین؟

شب گذشتە دوبارە شهر هولیر پایتخت اقلیم کوردستان مورد آماج حملات تروریستی قرار گرفت، این موشهکا همانند حملات پیشین، مناطق و محلات مسکونی و شهروندان مدنی شهر را مورد هدف قرار دادند. بە لطف خداوند بە جز چند مجروح جزئی، زیان جانی دیگری در پی نداشتند و فقط چند ساختمان مسکونی و اتومبیل مدنی در اثر این حملە تروریستی زیان مادی در پی داشتند.

آنچە مایە تأسف و نگرانی است، پس از انجام این حملات بە هولیر، بخشی از رسانەهای جمهوری اسلامی ایران، بە ویژە رسانەهایی تأثیرگذار و رسانەهای نزدیک بە مراکز و اماکن نظامی و امنیتی ایران، بە نوعی با نهایت خوشحالی و شادمانی خبر این حملات تروریستی را پوشش دادند و بە نوعی تعمدانە تبلیغات نمودند کە موشهکایی کە از خاک ایران بە سوی پایتخت اقلیم کوردستان شلیک شدەاند، چند مرکز امنیتی (سازمان موساد اسرائیلی و آمریکایی)! را در داخل هولیر مورد هدف قرار دادەاند.

اولا قبل از هر چیز درخواست می‌نماییم کە چند هیئت مختص بە تحقیق دربارە حقیقت و راستیهای این حادثە در عرصە بین‌المللی تشکیل و بە هولیر سفر کنند و اماکن و جاهایی را کە دیشب مورد آماج حملات موشکی و تروریستی قرار گرفتەاند را از نزدیک ببینند، تا همگان و بە ویژە ملیتهای ایران نیز واقف باشند کە تمام محلات و جاهایی کە مورد حملە قرار گرفتەاند، بە جز محل سکونت شهروندان مدنی و زیان بە شهرودنان مدنی، هیچ ربطی بە مراکز امنیتی اسرائیل در شهرو هولیر پایتخت اقلیم کوردستان دارند!. اعلام می‌داریم این تبلیغات ضمن اینکە دروغی ساختگی، پیش پا افتادە و نفرت‌انگیز هستند، همزمان توجیهی بی اساس برای پردەپوش نمودن تجاوزات بە هولیر و مردم کوردستان می‌باشد، همچنین هدف دیگر این حملات پردەپوش نمودن عدم توانایی خود در سوریە می‌باشد کە در مرزهای اسرائیل توان نظامی و مقابلە با حملات اسرائیل را ندارند.

جدا از این، آنچە اهمیت دارد و باید بپرسیم: اگر شما دارای در واقع جرأت دارید و هدفتان حملە بە مراکز امنیتی اسرائیل است، چرا هرگز در هیچ جاری دیگر دنیا توان این کار را ندارید؟ آیا مگر اسرائیل در شمار زیادی از کشورهای خلیج و شرق‌الاوسط و جاهای دیگر دارای مقرات و مراکز امنیتی و منافع نیست؟ اگر شما هدفی دروغین در سر ندارید، چرا هرگز جرأت ندارید در هیچ جای این منطقە و دنیا مراکز و منافع اسرائیل را مورد حملە قرار نمی‌دهید؟

آیا در آبهای خلیج کشتیهای آمریکایی وجود ندارند؟ چرا در آنجا جرأت ندارند کوچکترین حملەای بە منافع آمریکا انجام دهند، آیا آمریکا در مناطق دیگری از کشورهای اطراف هیچ پایگاه، ادارە و منافع اقتصادی ندارد؟ چرا باید تنها در هولیر بە منافع آمریکا حملە کنند؟

پس ما مجبوریم بگوییم، شما ترسو هستید و هرگز نخواستەاید و نمی‌توانید بە ابرقدرتها حملە کنید، با حملە تروریستیتان بە هولیر، بە شهری تجاوز کردەاید کە بە پناه همە مصیبت‌زدگان منطقە تبدیل شدە است، شما بە ملتی ستمدیدە و مظلوم حملە کردید، ملتی کە سالهاست با انواع تسلیحات گوناگون مورد حملە قرار گرفت، ملتی کە قربانی دستیابی بە حقوق روای خود است، حقوقی کە خداوند آن را برحق و روا می‌داند اما شما نە..

پروگاندای دروغینی کە از شب قبل و تاکنون از سوی بخش زیادی از رسانەهای جمهوری اسلامی ایران، رسانەهایی کە بە حاکمیت ایران و سیستم نظامی این کشور وابستە هستند در پی توجیه و دلیل تراشی برای این حملە ظالمانە و تروریستی هستند، این دلایل همە دروغ است و تنها توجیهی برای ملت ایران است، شما همیشە با کوردها سر دشمنی داشتەاید. اما مطمئن باشید همە شهروندان ایران هوشیارتر از آنند کە توجیهات نفرت‌انگیزانە شما را قبول کنند و هم شهروندان کوردستان آنقدر مبارز هستند کە از حملات بزدلانە شما، خم بە ابرو نیاورند و از حقوق روای خود دست برندارند.