جایگاه رهبر بارزانی و نقش کلیدی ایشان در عراق
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x
فرسەت سەید شکور 02/02/2022

جایگاه رهبر بارزانی و نقش کلیدی ایشان در عراق

روز بە روز مشکلات و اختلافات سیاسی عراق بحرانی و بغرنجتر می‌شود، شماری از جریانات سیاسی و بە ویژە احزابی کە اکنون در چارچوب هماهنگی عرب شیعی (ایطار تنصیقی) جبهەای تشکیل دادەاند، هیچ وقت انتظار نداشتند اینگونە شکست بخورند و در عرصەی سیاست عراق عقب‌نشینی نمایند. چونکە عواقب انتخابات اخیر پارلمان عراق برای این جریانهای سیاسی تا حدودی شک‌کنندە بود، این عقب‌نشینی در میان بعضی از احزاب کوردستانی نیز روی داد.

هرچند تعداد کرسی‌ها و شمار رأی‌دهندگان این نیروهای سیاسی خیلی کاهش یافتە، ولی این عواقب برای جایگاه آنها قابل قبل نیست، لذا با حمایت کشورهای اقلیمی و با توسل بە زور، تهدید، ایجاد ناامنی، اغتشاش برای شهروندان عراق و اقلیم کوردستان، می‌خواهند ضمن شکست در روند دمکراسی، همزمان خواهان آنند بر سر تصدی بیشترین و کلیدی‌ترین پستهای سیاسی در حکومت آیندەی عراق شرط نمایند.

توافق جریانهای (صدر – عرب سنی – پارت دمکرات کوردستان) یک تفاهم مشترک همەگیر دربارەی ادارەی دولت عراق آیندە است، ولی دیدگاه و تجربەی رهبر بارزانی، ایفای نقش صلح‌آمیز و اعلام آلترناتیوی دیگر برای حل مشکلات و اختلافات عمیق جریانهای سیاسی و بە ویژە جریان صدر و ایطار تنصیقی، نشان دهندەی این است کە رهبر بارزانی نە تنها در عرصەی عراق، بلکە در عرصەی بین‌المللی نیز دارای دیدگاه جامع و مدیریت روند سیاسی آیندەی عراق است. این را نباید از یاد ببریم کە بر اساس اعتراف شخصیتهای عرب سنی، رهبر بارزانی در جریان توافق محمد حلبوسی و خمیس خنجر نقش اساسی ایفا نمودە است.

قبل از آنکە عراق دچار چنین وضعیتی شود، رهبر بارزانی همیشە توصیە و پیشنهادات خود را جهت گسترش روابط میان احزاب و اتنیکها ایجاد وضعیتی مناسب برای عرصەی سیاسی عراق ارائە نمودە است، اکنون آمریکا و ایران و اکثریت احزاب و جریانات سیاسی عراق، برای حل مشکلات موجود و انباشتە شدەی عراق، چشم بە راه نقش و جایگاه رهبر بارزانی هستند.

پیشنهاد و توصیە رهبر بارزانی برای سفر نچیروان بارزانی و محمد حلبوسی بە نجف و دیدار با مقتدی صدر، ابتکار عملی مهم و مثبت و بە نفع تمام شهروندان و اتنیکهای عراق است، این بدان معنی است کە اکنون رهبر بارزانی مرجع و کلید حل مشکلات و اختلافات سیاسی پیچیدە در عراق است و تمام راه‌های حل این مشکلات بە حضور ایشان منتهی می‌شود.

پیشتر همگان منتظر اعلام دیدگاه و موضع رهبر بارزانی بودند، بدین منظور اکثر احزاب و جریانات سیاسی عراق در "پیرمام" با یشان دیدار کردند و خواستار حمایت رهبر بارزانی شدند، چونکە این یک واقعیت است و برای تمام عراقی‌ها آشکار شدە کە اکنون رهبر بارزانی در عراق و اقلیم کوردستان رهبریت یک جریان بزرگ ملی را عهدەدار است، حتا کشورهای اقلیمی، آمریکا و جامعەی بین‌المللی نیز این حقیقت را درک کردەاند.

با در نظر گرفتن این واقعیت‌ها اکنون کە در آستانەی تشکیل حکومت جدید عراق هستیم، این را می‌توان بە خوبی درک کرد بە علت عدم سازش رهبر بارزانی در برابر موضوعات کلیدی و ملی، همچنین جایگاه والای ایشان، همانند مرجع و رهبری ملی در اقلیم کوردستان، اگر کورد با قدرت و اقتدار در بغداد حضور یابد، اکنون بیش از هر مرحلەای دیگر بە دیدگاه و موضع احزاب و جریانات سیاسی کوردستان اهمیت دادە می‌شود. بە ویژە پس از آنکە جریانات عرب سنی با کورد هماهنگ و متفق شدند، در مقابل جریان صدر و هم جبهەی ایطار تنصیقی عربهای شیعی نیز بر سر دستیابی نسبت بە حمایت جریانهای قدرتمند کورد با همدیگر رقابت می‌کنند.