جریانات معترض عرب شیعی موضع خود را دربارە نشست پارلمان اعلام نمودند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

جریانات معترض عرب شیعی موضع خود را دربارە نشست پارلمان اعلام نمودند

جریانات عرب شیعی معترض در چهارچوب هئت هماهنگی (ایطار تنصیقی)، امروز طی بیانیەای موضع خود را دربارەی اولین نشست پارلمان عراق اعلام نمودند.

روز یک‌شنبە ١٩ دی ١٤٠٠، پارلمان عراق در اولین نشست دورەی پنجم محمد حلبوسی رهبر ائتلاف تقدم را بە عنوان رئیس، همچنین حاکم زاملی و شاخوان عبداللە بە عنوان معاونان پارلمان برگزیدە شدند.

شب گذشتە جریانات عضو چهارچوب هماهنگی (ایطار تنصیقی) در دفتر همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق طی نشستی کە تا صحرگاه امروز ادامە داشت، تحولات عراق را مورد بحث و بررسی قرارد دادند.

در پایان این نشست جریانات ایطار تنصیقی طی بیانیەای، تحولات و نتایج اولین نشست دورەی پنجم پارلمان عراق را رد نمودند.

جریانات عرب شیعی معترص اعلام نمودەاند دربارەی نتایج نشست پارلمان عراق در دادگاه عالی فدرالی شکایت خواهند نمود.

در نشست روز یک‌شنبە پارلمان عراق، بە خاطر تشنج میان دور جریان ایطار تنصیقی و جریان صدر، محمود مشهدانی مسن‌ترین عضو پارلمان کر ریاست جلسە را بر عهدە داشت، از هوش رفت و سپس نشست پارلمان از سوی خالد دراجی دومین عضو مسن جلسە پارلمان برگزار شد و بە نتیجە رسید.

پس از اعلام نتایج اولیە انتخابات زودهنگام عراق کە در تاریخ ١٨ مهر ١٤٠٠ برگزار گردید، تمام جریانات عرب شیعی (بە غیر از جریان صدر کە بە کسب ٧٣ کرسی، برندە انتخابات است) خود را در یک جبهە تحت عنوان (ایطار تنصیقی) سازمان دادند و اعتراض خود را بە نتایج انتخابات اعلام نمودند و خواهان ابطال انتخابات بودند.