ترافیک سیاسی در دفتر رهبر بارزانی
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

تداوم سفر هیئتهای احزاب و جریانات سیاسی عراقی بە اقلیم کوردستان و بە ویژە هیئتهایی همچون جریان صدر و محمود مشهدانی و دیدار و گفتگو با رهبر بارزانی در وضعیتی مهم و حساس کنونی موضوع چگونگی تشکیل کابینە جدید حکومت عراق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتە است. آنچە اکنون حائز اهمیت است، این است کە باری دیگر تصمیمات سیاسی در عراق یکجانبە صورت نگیرد و کورد همچون کاراکتر مهم و قدرتمند سیاسی ایفای نقش نماید و هرچە زودتر بە حقوق سیاسی خود دست یابد.

در پی نادیدە گرفتن جایگاه اقلیم کوردستان، در مراکز تصمیمات سیاسی عراق در مراحل پیش این موضوع تأثیرات و عواقب منفی بە دنبال داشت، یکی از این تأثیرات حملە نظامی بە مناطق کوردستانی خارخ از اقلیم کوردستان، همچنین بسیاری از پستهای سیاسی و نظامی در این مناطق از کوردها سلب و اکنون با وکالت ادارە می‌شوند و پس از آن هولیر آماج حملات سیاسی و نظامی قرار گرفت، کە این امر نگرانی شدید رهبران سیاسی اقلیم کوردستان و جامعەی بین‌المللی را بە دنبال داشت.

ولی اکنون و در این مرحلە اقلیم کوردستان با وزن و جایگاهی محکم در عرصە سیاست بغداد ظاهر شدە است، پست ریاست جمهوری عراق کە بنابر عرف و توافق سیاسی سهم کورد است، اگر از سوی شخصیتی شایستە ادارە شوە، می‌تواند نقش مهم و حیاتی در حل و فصل مشکلات و اختلافات داشتە باشد، همزمان تصدی پستهای عالیرتبە نظامی از سوی کورد در ارتش عراق، نقش مهمی در پیشگیری از تصمیمات یکجانبە خواهد داشت. جدا از این، وزیران کورد در بغداد در صورت بەکارگیری و عملی نمودن قدرت و تصمیمات خود، می‌توانند توازن سیاسی عراق را تغییر دهند.

در این مرحلە آنچە حائز اهمیت است، باید با برنامە و پروژە کلان وارد عرصە سیاست بغداد شد، امیدواریم تداوم سفر هیئتهای عراقی بە اقلیم کوردستان، چشم‌انداز روشنی برای اقلیم کوردستان ایجاد کند کە بە چە نحوی در شاکلە حکومت آیندە عراق شرکت نماید، باید جواب این پرسش را داد کە آیا در چنین وضعیتی حکومت اکثریت بە نفع کورد است، یا حکومت چند حزبی و ائتلافی؟
لیست جریان صدر اکنون در عرصەی سیاست عراق، جریانی قدرتمند و تأثیرگذار است و شمار کرسیهایش بیشتر شدە است، همزمان نیاز دارند پس از چند سال دیگر شیوە حاکمیت خود بر عراق را امتخان کنند، شاید زمینەسازی و فرصت دادن بە جریان صدر برای تشکیل حکومت جدید، دور از انتظار نباشد، چرا کە دارای جایگاهی مردمی فراوانی هستند و یک رهبر بیشتر ندارند کە همچون مرجعی می‌تواند مشکلات را فیصلە دهد، همزمان این هم مهم است کە جبهە ایطار تنصیقی عربهای شیعی در تشکیل حکومت جدید عراق شرکت نمایند، شاید توازن حکومت هم بە همان شیوە باشد، چونکە عدم شرکت آنها در حکومت و عرصەی سیاسی، مشکلات فراوانی برای حکومت آیندە ایجاد خواهد کرد.

لذا هر دو طرف می‌خواهند دیدگاه خود را دربارەی آیندە عراق و حاکمیت این کشور تشریح کنند، مهمتر از این موضوع، این است کە اعتمادی دوبارە برای شهروندان اقلیم کوردستان و عراق بازگردد، برای اینکە تمام مشکلات حل و فصل گردند، آنچە در گذشتە پیش پای همگان همانند مشکلات وجود داشت، عدم اعمتاد میان احزاب و جریانات سیاسی بود.

رهبر بارزانی در این میان و بە ویژە دربارە شیوەی حکومتداری آیندە عراق، نقش تعیین‌کنندە ایفا خواهد نمود و بدون رضایت رهبر بارزانی، تشکیل حکومت جدید عراق دشوار خواهد بود، لذا سفر این هیئتها بیشتر برای اطلاع از موضع ایشان است کە آیا کورد خواهان چە نوع حکومتی است، شاید طرحهای پیشنهادی تازە هم وجود داشتە باشد کە رهبر بارزانی در مورد شیوەی حاکمیت آیندە عراق نظرات خود را ارائە دهد.

پیشتر نیز ایاد علاوی یکی از رهبران شیعی، در یک مصاحبە گفت: "با دوست و برادرم جناب کاک مسعود مشاورە نمودەام کە ایشان برای اتحاد و انسجام میان احزاب عراقی پیشقدم باشد و اقدام کند". رهبر بارزانی در جواب گفتە است: "هر وقت این مشکلات با پیشنهاد و پیشقدمی من حل گردد، من آمادەام". اکنون احزاب و جریانات سیاسی عراقی بە این قناعت رسیدەاند کە پیشتر هشداریهای رهبر بارزانی کە سال ٢٠١٢ دربارە وضعیت عراق اظهار نمود، را در نظر گرفتە بودند، کار بە تنش و اوضاع نابسامان اکنون کشیدە نمی‌شد.

در صورتی کە احزاب کورد با یک برنامە و پروژە مشترک در عرصەی سیاست بغداد مشارکت کنند، این بار منفعت هر دو حزب بزرگ (پارتی و اتحادیە میهنی) و کە دارای کورسی بیشتری هستند، در این است اگر برنامە مشترکی کە باهم بر سر آن بە توافق رسیدەاند، همچون مبنایی بدون کم و کاست عملی گردد، بدون شک دیگر نە در بغداد حقوق و مزایای کورد پایمال می‌گردد و نە در میان احزاب نیز همانند دورە چهارم پارلمان عراق تبلیغات و سواستفادە سیاسی نخواهند کرد.