طرحی دربارە اقلیم کوردستان بە کنگرس آمریکا تحویل دادە شدە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

طرحی دربارە اقلیم کوردستان بە کنگرس آمریکا تحویل دادە شدە است

دو سناتور آمریکایی لایحەای را بە کنگرس آمریکا تحویل دادەاند کە در آن پنج پیشنهاد دربارە روابط آمریکا و اقلیم کوردستان پیشنهاد شدە است.

سناتور کریس وان هولان و سناتور ماکرو روبیو، روز پنجشنبە گذشتە طرحی را بە صورت رسمی بە کنگرە کشورش تحویل دادە است کە در آن دربارە اهمیت اپراسیون سال ١٩٩١ بە منظور محافظت از کوردستان در برابر حملە صدام حسین توضیحاتی ارائە شدە است.

در این طرح دربارە قربانیان ملت کورد مطالبی اعلام شدە است کە بیش از ٢٠٠ هزار کورد توسط رژیم بعث قتل و عام و بیش از چهار هزار و ٥٠٠ روستا نابود شدەاند. علاوە بر در حملات دیگری هزاران شهروند کورد کشتە شدەاند.
این دو سناتور تاکید کردەاند کە ملت کورد تاکنون وجود این اپراسیون را با اهمیت تلقی میکنند، تا بە امروز نیز اقلیم کوردستان منطقەای آرام و با ثبات است.
این طرح، حکومت اقلیم کوردستان و نیروی پیشمرگە را بە عنوان شرکای خود در واشنگتن در مبارزە علیە داعش و ترور نام بردە است.

در این طرح پنج پیشنهاد زیر ارائە دادە شدە است.

١- گرامیداشت سی‌مین سالروز اپراسیون ایجاد منطقە امن
٢-تقدیر از سربازان قهرمان، دیپلومات‌ها، سرکردەهای سیاسی آمریکا کە در ایجاد منطقە امن نقش داشتند.

٣-تقدیر از قهرمانی بیش از ٢ میلیون ز و کود و مرد کورد کە برای آزادگی و رهایی مبارزە کردند و از جهان برای ایجاد آرامش و امنیت استقبال کردند.

٤-تشویق سرکردەهای کورد عراق بە منظور ادامە و پایبندی بە اصول دمکراسی و حقوق بشر .

٥-تاکید بر شراکت قدرت‌مند میان آمریکا و کوردهای عراق و حمایت از دوستهای کورد آمریکا در عراق کە در جبهە آمریکا در موابل ترور حضور دارند.