دومین جشنوارە ادبی مم و زین در هولیر برگزار شد + عکس
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

دومین جشنوارە ادبی مم و زین در هولیر برگزار شد + عکس

عصر روز گذشتە چهارشنبە مرکز فرهنگی مم و زین با همکاری ادارە فرهنگ و هنر هولیر در سالن فرهنگ و با حضور تعدادی از نویسندگان و رشنفکران کورد دومین جشنوارە ادبی خود را برگزار نمود. در این جشنوارە جایزەی سال ٢٠٢١ بە نویسندە کورد جان دوست اهدا شد.

در این جشنوارە امید خوشناو استاندار هولیر و معاون وزیر فرهنگ و جوانان حکومت اقلیم کوردستان و مدیر ادارەی فرهنگ و هنر هولیر حضور داشتند.

این جشنوارە با اجرا گروه موسیقی برگزار شد و پس از پنلی دربارە وضعیت ادبیات کوردستان با حضور دکتر محمد منتک نویسندە و محقق در اقلیم کوردستان. شریف فلاح نویسندە و محقق در شرق کوردستان و خالد جمیل نویسندە و محقق در غرب کوردستان و فرهاد چومانی نویسندە و مترجم حضور داشتند. در این پنل این افراد دربارە وضعیت کنونی زبان و ادبیات کوردی سخنانی ایراد کردند.
در ادامە تقدیرنامەی مم و زین از سوی آزاد جندیانی سیاست‌مدار کورد بە پنلیست‌ها اهدا شد.

در بخش دیگری از جشنوارە دکتر سالار عثمان معاون وزیر فرهنگ و جوانان  در سخنانی از اهمیت برگزاری چنین جشنوارەهایی گفت و اعلام نمود زین پس تلاش خواهیم نمود بە صورت جدی اقدامات جدی برای حل مشکلات مربوط بە مراکز فرهنگ و هنری را انجام دهیم.

. در بخش دیگری از این جشنوارە جایزە ادبی سالانە مم و زین بە نویسندە نامدار کورد جان دوس تقدیم شد، او طی سخنانی از مدیران و برگزارکنندگان جشنوارە سپاسگذاری نمود و گفت این جایزە برای من افتخار بزرگیست کە توسط ملتم بە من بخشیدە شدە است.

در پایان یاران هیوا مدیر مرکز فرهنگی مم و زین از حضور میهانان سپاسگذاری شد و دربارەی فعالیت‌های فرهنگی مرکز مم و زین توضیحاتی ارائە داد.