ترکیە در پی قطع ارتباط شرق و غرب فرات در غرب کوردستان کوردستان است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

ترکیە در پی قطع ارتباط شرق و غرب فرات در غرب کوردستان کوردستان است

آنکارا مصمم است با تهاجم بە غرب کوردستان و اشغال منطقە تل رفعت تحت کنترل یگانهای مدافع خلق بە سە هدف دست یابد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیە، آشکارا اذعان داشت: ” تل رفت در ٤٠ کیلومتری شرق حلب واقع شدەو هفت سال است کە تحت کنترل یگانهای مدافع خلق است، ما می خواهیم این منطقە را از چنگ آنان درآوریم و این کار را برای پاسداری از مرزهایمان انجام می دهیم.“ 
ناظران سیاسی باور دارند، اگرچە عملیات یاد شدە کنترل تل رفعت است، ولی در واقع هدف اصلی اردوغان، اشغال بخش دیگری از غرب کوردستان است.
متین گرجان، محقق و کارشناس نظامی، بە اهمیت کنترل تل رفعت برای ترکیە اشارە کردە و می گوید، ترکیە با کنترل آن در پی تحقق سە هدف است کە شامل:
نخست: فعلا ارتباط میان آنکارا و ادلب کاملا قطع شدە، چراکە تمام راههای ارتباطی میان آنها قطع شدە، ولی در صورت کنترل تل رفعت توسط ترکیە، با این کار راههای ارتباطی برقرار شدە و هر سە منطقە ادلب و آنکارا و عفرین باهم مرتبط می شود و تامین امنیت آنها برای ترکیە بسیار سادە خواهد بود و از لحاظ لجستیکی سود فراوانی را عاید این کشور می کند.
دوم: در صورت اشغال منطقە تل رفعت توسط ترکیە، ارتباط میان شرق و غرب فرات قطع و یگانهای مدافع خلق دچار مشکل می شوند.
سوم: با اشغال تل رفت، تاثیر ترکیە بر حلب و روابط  تجاری با این شهر گسترش بیشتری خواهد یافت.
بەنظر متین گرجان،  ترکیە در عملیات یادش باشکست مواجە خواهد شد، چونکە باتوجە بە اوضاع بد اقتصادی این کشور، در صورت انجام آن، روسیە مانع استفادە جنگندەهای ترکیە از آسمان سوریە خواهد شد، در این صورت با فرسایشی شدن جنگ،  هزینە هنگفتی بر ترکیە تحمیل می شود.

تل رفعت در ٤٠ کیلومتری شمال حلب واقع شدە کە حدود هفت سال است کە تحت کنترل یگانهای مدافع خلق است.