نشست اقتصادی اقلیم کوردستان و ترکیە در هولیر آغاز شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

نشست اقتصادی اقلیم کوردستان و ترکیە در هولیر آغاز شد

” این نشست با حضور مسرور بارزانی و محمد موش برگزار می شود“

بعدازظهر امروز، یکشنبە، با حضور مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و محمد موش، وزیر بازرگانی ترکیە، نشست بازرگانی میان هولیر و آنکارا برگزار شد.

بعدازظهر دیروز وزیر بازرگانی ترکیە از راە فرودگاە بین الملی هولیر، وارد اقلیم کوردستان شد و ظهر امروز دیدار و گفتوگوی ویژەای با نخست وزیر اقلیم کوردستان و همزمان با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان داشت و درحال حاضر نیز با مشارکت هیاتی از بازرگانان ترکیە و اقلیم کوردستان در یک نشست مشترک حضور دارند.

هدف این نشست ویژە، بررسی راەهای توسعە روابط اقتصادی میان اقلیم کوردستان و عراق و همچنین گسترش بخش اقتصادی و سرمایەگذاری در میان ترکیە و اقلیم کوردستان است.
بعدازظهر دیروز شنبە ٣ مهر ١٤٠٠ خورشیدی، وزیر بازرگانی و هیات همراە وی از راە فرودگاە بین المللی هولیر وارد هولیر شد و توسط امید خوشناو، استاندار هولیر و سفین دزەایی، مسئول روابط خارجی اقلیم کوردستان و کمال مسلم، وزیر اقتصاد و صنعت حکومت اقلیم کوردستان مورد استقبال قرار گرفت.

اقلیم کوردستان روابط تجاری گستردەای با ترکیە دارد و یکی از اهداف سفر وزیر بازرگانی ترکیە توسعە روابط یاد شدە میان اقلیم کوردستان و ترکیە و تشویق سرمایەداران این کشور برای سرمایەگذاری در اقلیم کوردستان است.

هدف از این دیدار توسعە  روابط دوجانبە اقتصادی میان اقلیم کوردستان و ترکیە است و کە هم اکنون حدود دو هزار شرکت ترکی در سرتاسر عراق فعالند کە  بیش از یک هزار و ٥٠٠ از آنها در اقلیم کوردستان در زمینەهای مختلف فعالند.