ریاست حکومت اقلیم کوردستان نسبت بە برگزاری یک نشست در هولیر بیانیەای صادر کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

ریاست حکومت اقلیم کوردستان نسبت بە برگزاری یک نشست در هولیر بیانیەای صادر کرد

ریاست اقلیم کوردستان بیانیەای دربارە برگزاری ورکشاپی در هولیر منتشر کرد. در بیانیە آمدە است کە برگزاری نشست "السلام و الاسترداد" بە هیچ عنوان ربطی بە سیاست و موضع اقلیم کوردستان ندارد.

روز گذشتە شنبە ریاست اقلیم کوردستان در بیانیەای کە نسخەای از آن بە دست باسنیوز رسیدە ، اعلام کردە است،روز جمعە دوم مهر ماه، در هولیر نشستی تحت عنوان "السلام و الاسترداد" برگزار شد کە واکنشهایی را در پی داشتە است، اعلام میداریم ما بە هیچ عنوان از محتوای نشست نبودەایم و آنچە کە در این نشست مورد بحث قرار گرفتە است موضع اقلیم کوردستان نیست.

در ادامە آمدە است، تاکید میکنیم کە هرگونە بحث و موضوعی کە در رابطە با سیاست خارجی باشد بنابر قانون حکومت فدرال و اقلیم کوردستان بە سیاست خارجە عراق پایبند هستند.

در بخشی از این بیانیە آمدە است، از همگان درخواست داریم، نسبت بە این موضوع آرامش خود را حفظ کنند و منتظر نتایج تحقیقات باشند، تحقیقات از سوی وزارت داخلە حکومت اقلیم کوردستان انجام میگیرد.

در پایان اعلام شدە، وزارت داخلە راهکارهای قانونی را در پیش گرفتە و با این افردا برخورد خواهد شد.