یک مرکز نظرسنجی: از هر دە رای دهندە کورد، هفت نفر بە هدپ رای می دهند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

یک مرکز نظرسنجی: از هر دە رای دهندە کورد، هفت نفر بە هدپ رای می دهند

بکر آغردر، رئیس مرکز نظرسنجی کوندا در ترکیە، اعلام کردە از هر دە رای دهندە کورد ٧ نفر بە بە حزب دموکراتیک خلق ها (هدپ) رای می دهند.

آغردر، کە در پانلی  در استانبول در مورد ارزیابی وضعیت داخلی و خارجی ترکیە سخن می گفت، بە اهمیت و جایگا هدپ در این کشور نیز پرداخت.

آغر در همچنین اشارە کرد: ” از هر دە رای دهندە کورد ٧ تن از آنان بە هدپ رای خواهند داد و این مسالە ربطی بە سیاست این حزب ندارد، بلکە بە دفاعی مربوط است کە از هویت کورد می کند، ولی مسالە تنها بە این جا ختم نمی شود، بلکە بە این بستگی دارد کە چگونە ترکیەای نوین را بنیان نهیم و بنیان نهادن  چنین سیستمی نیز بە تصمیم هدپ و حزب خوب بستگی دارد.“

آغر در همچنین بە سردی روابط میان غرب و روسیە و غرب و خاورمیانە اشارە کرد و اظهار داشت کە طرفین باهم وارد یک جنگ فرهنگی شدەاند و این امر نیز تاثیر ملموسی بر مردم گذاشتە است، ولی حزب عدالت و توسعە صرفا در بند حفظ حاکمیت خویش است، با این وصف سوال این است کە آیا در این راە موفق خواهد شد یا نە؟ هنوز جای گمان دارد.“