مسرور بارزانی: بە زاخو آمدەایم تا با اجرای وعدە رهبر بارزانی ایشان را خرسند کنیم
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

مسرور بارزانی: بە زاخو آمدەایم تا با اجرای وعدە رهبر بارزانی ایشان را خرسند کنیم

اظهارات مسرور بارزانی در مراسم اعلام ادارە مستقل زاخو

با حضور نخست وزیر حکومت اقلیم، مراسم اعلام ادارە مستقل زاخو برگزار شد.

ساعت ١١ پیش ازظهر امروز دوشنبە ٢٩ شهریور ١٤٠٠ خورشیدی،  طی مراسم با شکوهی، با حضور مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، مراسم ادارە مستقل زاخو برگزار شد. در ایم مراسم مسرور بارزانی سخنانی ایراد کرد و گفت ما امروز بە اینجا آمدەایم تا وعدە رهبر بارزانی را اجراء کنیم و با اعلام ادارە مستقل زاخو، موجب خرسندی ایشان شویم.

بە نام خداوند بخشندە مهربان!

خانوادە سربلند شداء!

پیشمرگان قهرمان! حضار محترم!

من بسیار خوشحالم کە امروز  در میان شما هستم، ولی  این بار من بە اینجا  آمدەام تا موجب خرسندی رهبر بارزانی شوم. ایشان پیشتر قول دادە بودند کە ادارە مستقل زاخو اعلام شود و ما نیز امروز این را اجراء می کنیم و مدیر آنرا معرفی می کنیم.

اعلام ادارە مستقل زاخو را بە شما تبریک عرض می کنیم و امیدوارم این ادارە منشاء خدمات بیشتری بە خانوادە شهداء، پیشمرگان و شما شهروندان ارجمند این منطقە باشد.

زاخو منطقەای تاریخی و مردمی مبارز دارد و از دروزەهای اصلی اقلیم کوردستان است.

سال گذشتە کە بە خدمت رسیدم، اجرای چند پروژە را از من درخواست کردید، معلوم بود کە در  ارائە خدمات در اینجا نارسایی وجود دارد، ما با تمام پروژەها درخواستی شما موافقت کردیم، بسیار خوشحالم بسیاری از آنها بە اتمام رسیدەاند و پروژەهایی چند نیز در راهند.

لازم است کە حق شهروندان زاخو را بە آنها بازگردانیم و درآمد اقلیم کوردستان بەطور عادلانە میان شهروندان آن تقسیم کنیم.

شکی نیست کە حق مردم زاخو آنچە کە شایستە آنها اداء نشدە است، لذا ما مصمم هستیم کە آنچە را در توان داریم برای احقاق این حق انجام دهیم و پروژەهای خدماتی لازم را بە مردم منطقە برسانیم و از ادارە جدید زاخو نیز می خواهیم هرچە در توان دارد در راە خدمت بە ساکنان ان بە کار گیرد.

نباید چنین تصور کرد کە مسئولیت صرفا یک امتیاز برای مسئولین است، بلکە بە معنی ارائە خدمت بیشتر بە مردم است، ما همگی باید خدمتگزار مردم خود باشیم، چراکە این مسئولیت امانتی است کە شما بر دوش ما گذاشتەاید.

منطقە زاخو دارای جاذبەهای تروریستی بسیاری است، ولی متاسفانە حضور پ ک ک در اینجا  مایە دردسر و مانع بازگشت روستائیان بە خانە و کاشانەاشان شدە است. از تمام طرفها می خواهم کە بە سیادت خاک، جان و مال مردم  و شهدای ما احترام بگذارند، چراکە این این خاک و سرزمین را با نثار خون شهدای آزاد کردەایم، ما بە هیچ کس اجازە اجازە نخواهیم داد کە بە خاک ما تعرض کند و جان و مال مردم ما را بە مخاطرە بیندازد. از آنها می خواهیم بە دیار خود بازگردند و اجازە دهند تا حکومت مناطقی را کە تا کنون براثر جنگ از بازسازی نشدە و از خدمات رسانی محروم ماندەاند، آباد کند.

امیدواریم کە مجددا ثبات و آرامش در این منطقە برقرار شود و ما نیز بە نوبە خود آنچە در توان داریم برای کمک بە باگرداندن روستائیان بە خانە و کاشانە خود انجام خواهیم داد.

در پایان برای شما آرزوی موفقیت و سرفرازی  دارم و ادارە مستقل را مجددا بە شما تبریک می گویم.