وزیر داخلە: اعلام ادارە مستقل زاخو تعهد رهبر بارزانی بە شهروندان بود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

وزیر داخلە: اعلام ادارە مستقل زاخو تعهد رهبر بارزانی بە شهروندان بود


امروز دوشنبە طی مراسمی کە بە منظور اعلام ادارە مستقل زاخو برگزار شد، ریبر احمد وزیر داخلە حکومت اقلیم کوردستان اعلام کرد، تشکیل این ادارە از مطالبات شهروندان و تعهد رهبر بارزانی بود کە نخست وزیر اقلیم کوردستان آنرا اجرا نمود.

او گفتە است این افتخار بزرگیست کە در این کارناوال شرکت میکنیم، اگر بە پروسە تصمیم‌گیری و تشکیل ادارەی مستقل زاخو بنگریم از همان ابتدای آغاز بە کار کابینەی نهم یکی از برنامەهای مسرور بارزانی ارائە خدمات بیشتر از مراکز استانی بە مناطق و ناحیەهای مختلف بود.

وزیر داخلە در ادامە میگوید، پس از اینکە تصمیم نهایی شد، هیئتی با نظارت مسرور بارزانی تشکیل شد و ملزومات مربوط بە استقلال دو ادارەی سوران و زاخو تامین شد و تمامی نیازهای این دو ادارە مشخص شد.

ریبر احمد اعلام کردە تمامی امور مربوط بە اجرای ادارەی مستقل زاخو اآمدە است و در اسرع وقت ادارات و موسسات حکومتی در زاخو افتتاح خواهند شد