مسرور بارزانی: در پی اصلاحات، حکومت توانست تورم را پشت سر بگذارد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

مسرور بارزانی: در پی اصلاحات، حکومت توانست تورم را پشت سر بگذارد

نخست وزیر حکومت اقلیم کوردستان اعلام کردە است، در پی اجرای اصلاحات، حکومت توانستە است تورم‌ها را پشت سر بگذارد.

امروز یکشنبە ٢٨ شهریور ماه، مسرور بارزانی نخست وزیر حکومت اقلیم کوردستان طی سخنانی در کنفرانس آموزش و پرورش دانشگاه آمریکایی در دهوک اعلام کرد، حکومت همچنان برنامە اصلاحات خود را ادامە خواهد داد.

نخست وزیر حکومت اقلیم کوردستان اعلام کرد، در کارنامە حکومت بە اهمیت ویژە بە برنامەهای آموزشی و پرورشی اشارە کردەایم، در همین راستا نیز تلاش خواهیم کە سطح علمی دانشگاه و موسسات آموزشی  ارتقا یابد.

 ما تلاش میکنیم سیستم آموزشی بە سطح سدە ٢١ برسد، هدف ما اینست کە افراد آکادمی و متخصص وارد بازار کوردستان شوند، بدین صورت فرصتهای شغلی ایجاد و میزان بیکاری کاهش خواهد یافت.

آموزش بە زبان کوردی هدف اصلی اصلاحات در بخش آموزش و پرورش است، ما درنظر داریم دانش آموزان و موسسات آکادمی در سطحی باشند کە در زمینە پیشرفت زیرساختهای اقتصادی همکار و یاور باشند.

در این کنفرانس درصدد هستیم کە خلاءهای مربوط بە بخش آموزشی  را بیابیم و همراه با متخصصان در این زمینە بیتوانیم آنها را حل کنیم.