انتخابات پیش رو و احتمال قوی بن بستی دشوار
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x
بێوار ڕه‌حمان 18/09/2021

انتخابات پیش رو و احتمال قوی بن بستی دشوار

بە احتمال زیاد انتخابات پارلمانی پاییز امسال عراق، این کشور را وارد مرحلەای بسیار دشوار بی سابقە کند. براساس تئوری سیاسی، پرمخاطرەترین مرحلە، هنگامی است کە خلاء سیاسی و امنیتی ایجاد شود و دولت هیچ گزینەای برای مابلە با این وضعیت نداشتە داشتە باشد.

عامل اصلی آن نیز، بە فراموشی سپردن ” توافق“  در میان احزاب و جریانهای سیاسی عراق است، بە باور اکثر ناظران سیاسی بە قدرت رسیدن مصطفی کاظمی با توافق میان جریانهای سیاسی صورت گرفتە است، ولی برخلاف نظر آنان، احراز پست نخست وزیری توسط کاظمی دقیقا بە معنی  ” عدم توافق“ در میان نیروهای سیاسی عراق بود، از دیگر سو، اکثر شخصیتهای سیاسی عراق، هم اکنون درپی فساد و تامین مطامع حزبی خویشند و ارائە هرگونە طرحی بەمنظور نجات عراق از ورطە مشکلات کنونی را بە فراموشی سپردەاند. 

چهار عاملی کە پس از انتخابات عراق را بە ورطە انحاط سوق می دهند

نخست، کهولت سن آیت اللە سیستانی و وضعیت سلامتی وی این امکان را از ایشان سلب کردەاند کە من بعد بتواند بە مدیریت کشمکشهای میان دو حوزە قم و نجف و همچنین بە خواستەهای جوانان معترض بە عملکرد دولت بپردازد.

دوم: خروج سربازان آمریکایی از عراق، همچنین خارج ساختن اکثر سیستمهای دفاع موشکی و ضد هوایی در منطقە. تا کنون حتی برای نخست وزیر عراق معلوم نیست کە سربازان آمریکایی کی از عراق خارج می شوند.

سوم: بەدلیل روابط نزدیکی کە با اکثر مقامات دولتی و سران احزاب دارم، احتمال دارد، پس از انتخابات بهای دینار عراق بیشتر کاهش یابد. این امر نیز منجر بە تورم شدید اقتصادی، افزایش بیکاری، فقر و خشونت خواهد شد.

چهارم: احزاب و جریانهای شیعی از زمان تشکیل دولت عراق تاکنون، تا این اندازە متشتت نبودە و بە کشورهای مختلف منطقە گرایش نداشتەاند، بە عنوان مثال، جریان صدر متمایل بە سعودیە، جریان فالح فیاض متمایل بە قطر و توسط این امیر نشین حمایت می شود، جریان حیدر عبادی متمایل بە ترکیە و قویترین جریان نیز، کتائب و چند گروە شبەنظامی حشد شعبی بە رهبری هادی عامری و نوری المالکی متمایل بە ایران هستند.

جریانهای سنی عراق نیز در میان سە جریان مختلف و مخالف یکدیگر تقسیم شدەاند، جریان محمد حلبوسی، جریان ائتلاف عزمی، وابستە بە خمیس خنجر و برخی از گروەهای بعثی از سویی، همچنین اصیل نجیفی و برخی گروەهای بعثی از دیگر سو.

احزاب کورد نیز متفق نیستند و تا جائیکە بە تصدی دوبارە  پستهای همچون ریاست پارلمان و نخست وزیری و ریاست جمهوری توسط هر یک از محمد حلبوسی، کاظمی و برهم صالح بسیار ضعیف است.

با این وضف بە باور من، بەرغم اهمیت جایگاە مرجعیت در عراق، برندە این انتخابات  سە جریان اصلی شامل: نخست، جریان صدر، دوم، حشد شعبی و سوم پارت دموکرات کوردستان. بە عبارت دیگر،  سرنوشت پستها و دولت آیندە عراق توسط بارزانی، سیستانی و صدر معلوم می شود.