حضور هیئت اقلیم کوردستان در کنفرانس سالانە ارتش آمریکا
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

حضور هیئت اقلیم کوردستان در کنفرانس سالانە ارتش آمریکا


هیئتی از وزارت پیشمرگە در شهر نشویل در ایالت تنسی کە بە کوردستان کوچک شناختە شدد است،  در بخش تمرین با سگ با نام (K-9) تحت آموزش قرار گرفتند.

این هیئت بە منظور شرکت در کنفرانس سالانەی (K-9)  وارد نشویل شدەاند.

این دورە آموزشی و کنفرانس بە صورت سالانە با نظارت آمریکا برگزار میشود.

این افراد در بخش K-9 بە مدت یک هفتە تحت آموزش قرار میگیرد، این واحدهای آموزشی وابستە بە ارتش نیروهای هم‌پیمان آمریکا هستند.

شرکت کنندگان تا یک هفتە تحت آموزش قرار میگیرند، این دورەها بە صورت جهانی برگزار میشوند و افراد شرکت کنندە از سوی آمریکا بە صورت رسمی دعوت میشوند.

هیئت کوردستان کە در این کنفرانس حضور دارند متشکل از معاون افسر، کارزان خالد گراوی، عریف محمد رشید و عریف هردی مصطفی هستند، خالد گراوی در سال ٢٠١٧ بە عنوان شخصیت شایستە سال در زمینە K-9 انتخاب شد.