سنە/ برگزاری مراسم فارغ‌التحصیلی ٤٣ دانشجوی زبان و ادبیات کوردی
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

سنە/ برگزاری مراسم فارغ‌التحصیلی ٤٣ دانشجوی زبان و ادبیات کوردی

مراسم فارغ التحصیلی سومین دورە کارشناسی  بخش زبان و ادبیات کورد در دانشگاه کوردستان برگزار شد.

بخش زبان و ادبیات کوردی دانشگاه کوردستان در شبکەهای اجتماعی خود با اتنشار تصاویری اعلام کرد، روز گذشتە ٢٣ شهریور ماه مراسم فارغ التحصیلی دورە کارشناسی دانشجویان بخش زبان و ادبیات کوردی برگزار شد.

این بخش در سال ٢٠١٥ در دانشگاه کوردستان در شهر سنە تاسیس شدە است کە در دورەی سوم فارغ التحصیلان آن ٤٣ دانشجو توانستند مدرک کاشناسی خود را بەدست آورند.

دکتر بختیار سجادی رئیس پیشین این دانشکدە در این مدارس حضور داشت و از تلاشها و زحماتی کە در این دانشکدە متقبل شدە بود تقدیر شد.

شایان ذکر است کە در دانشکدە زبان و ادبیات کورد در حال حاضر ١٧٠ دانشجو در حال تحصیل هستند، واحدهای درسی شامل چندین کتاب مربوط بە دستور زبان، دستور املا بە شیوە مدرن، تاریخ ادبیات کوردی و نقد ادبی میشود.

 . اولین رئیس دانشکدە زبان و ادبیات کوردی در سنە دکتر بختیار سجاری نویسندە و استاد دانشگاه بود کە در تاسیس این دانشکدە نقش اساسی ایفا کردە است. در حال حاضر دکتر یداللە پاشایی رئیس این دانشکدە است