هیات وزیران اقلیم کوردستان برای رایزنی پیرامون موضوعاتی چند تشکیل جلسە می دهد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

هیات وزیران اقلیم کوردستان برای رایزنی پیرامون موضوعاتی چند تشکیل جلسە می دهد

دپارتمان رسانەای حکومت اقلیم کوردستان در اطلاعیەای اشارە کردە، هیات وزیران اقلیم کوردستان، بە ریاست نخست تشکیل جلسە می دهد و در آن پیرامون موضوعاتی چند رایزنی می شود.

امروز چهارشنبە٢٤ شهریور ١٤٠٠، دپارتمان رسانەای با انتشار اطلاعیەای کە نخسەای از آن در اختیار (باسنیوز) قرار گرفتە، نوشتە: هیات وزیران اقلیم کوردستان جلسە هفتگی خود را بە ریاست مسرور بارزانی، نخست وزیر و قباد طالبانیم، معاون نخست وزیر برگزار می کند.

موضوعات مورد بحث در این جلسە شامل:

١- بررسی آمادگی وزارتخانەها، نهادها و ادارات ذیربط در زمینەسازی برای یک تبلیغات سالم  عاری از اغتشاش، ترور شخصیت و واردکردن تهمت و همچنین بررسی نقش بی طرفانە ارگانها،  تشکلهای مدنی، رسانەها و جامعە مدنی در برگزاری موفقیت آمیز این انتخابات براساس قوانین جاری و تشویق مردم بە مشارکت در آن کە قرار است مهرماە امسال در اقلیم کوردستان و عراق برگزار شود.

٢- بررسی اقدامات وزارتخانەهای مرتبط در زمینە اجرای دو مصوبە هیات وزیران در جلسە شمارە ٦٣ در ١٠ شهریور ١٤٠٠ خورشدی پیرامون منع استفادە از سیم کارتهای بدون رسید و هیات ویژە بررسی کیفیت بهداشتی آرد وارداتی.

٣- تصویب پیش نویس  طرح ملی اقلیمی در زمینە حقوق بشر(٢٠٢١- ٢٠٢٥) کە در جلسە قبلی هیات وزیران توسط د. دیندار زیباری، هماهنگ کنندە توصیەهای مجامع بین المللی  مطرح شد و قرار شد کە در جلسە امروز هیات وزیران بە تصویب نهایی برسد.

٤- ارائە پیش نویس ( اساسنامە صندوق حمایت از توسعە راەوترابری در اقلیم کوردستان- عراق) کە توسط وزارت بازسازی و اسکان با هماهنگی وزارتخانەهای منابع طبیعی، اقتصاد و داخلە) تهیە شدە بود.