مسرور بارزانی: اعلام ادارە مستقل، تحقق وعدە رهبر بارزانی است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

مسرور بارزانی: اعلام ادارە مستقل، تحقق وعدە رهبر بارزانی است

نخست وزیر اقلیم کوردستان اظهار داشت، اعلام ادارە مستقل سوران، تحقق وعدهای رهبر بارزانی بە مردم این منطقە است.

امروز سە شنبە ٢٣ شهریور ١٤٠٠ خورشیدی، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان در سخنانی بە مناسبت اعالم ادارە مستقل سوران، اعلام کرد: برای دادی دین خود بە مبارزات و فداکاری مردم سوران، ”  برای اعلام ادارە مستقل در این منطقە برخدمت رسیدەایم.“

سخنان مسرور بارزانی:

بە نام خداوند بخشندە مهربان

خواهران و برادران گرامی!

حضار محترم!

مردم عزیز کوردستان!

اهالی مبارز و قهرمان منطقە سوران!

اعلام ادارە مستقل سوران را بە شما تبریک عرض می کنم!

خرسندم کە امروز برای اعلام ادارە مستقل سوران کە شامل چهار شهرستان سوران، رواندز، چومان و میرگە سور است، امروز بەخدمت رسیدەایم تا بە پاس بزرگداشت تمامی جانفشانیها، دشواریها و تلخکامیهائی کە شما مردم مبارز و قهرمان بالکایتی، سوران و بارزان متحمل شدەاید، ادارە مستقل این منطقە را اعلام کنیم.

امروز یک تاریخی است، روز تحقق وعدە رهبر بارزانی بە مردم این منطقە است. روز ادای دین بە خون شهداء و جانفشانی پیشمرگان قهرمان است. زمان  اظهار وفاداری و تقدیر از مبارزات مردم این منطقە است.

بدین خاطر مجددا بە شما تبریک می گویم!

جا دارد کە در اینجا در مقابل خانوادە سربلند شهداء سر تعظیم فرود آوریم و از پیشمرگان قهرمان تقدیر کنیم.

خواهران و برادران ارجمند!

امروز با اعلام ادارە مستقل سوران و آغاز بە کار  مسئول آن، این منطقە وارد مرحلە تازەای می شود و آیندەای روشن در انتظار شماست، این منطقە از مناظر طبیعی و چشم نواز بسیاری برخوردار است کە مردم قهرمان، مبارز و نستوە آن در اثنای مبارزات طولانی خود در راه رهای کوردستان و حفظ دستاوردهای آن جان خود را فدا کردند، لذا هر خدمتی کە بە مردم این منطقە صورت گیرد، هیچگاە درحد جانفشانی آنها نخواهد بود.

ما با تمام توان از این ادارە مستقل حمایت خواهیم کرد، چراکە معتقدم کە این ادارە  منشاء خدمات ارزندەای بە مردم منطقە خواهد بود،  همچنین می تواند بروکراسی اداری کاهش دهد و اکثر امور اداری در این ادارە انجام خواهد شد و از میزان فشار مراجعین بر ادارات هولیر بکاهد و

بە کمک هم می توانیم یک اقلیم آباد و با ثبات را بنیان نهیم.

همچنانکە می دانید، اکثر مناطق زیبا و چشم نواز، بویژە در در مجاورت مرزها واقع شدەاند کە  همچنان با مسائل و مشکلات امنیتی و عدم ثبات دست و پنجە نرم می کنند، ما در دولت با هرچە کە در توان داریم، برای برقراری مجدد آرامش و ثبات و با خدمات رسانی بە آنها همچون سایر نقاط کوردستان، در این نقاط می کوشیم، چراکە مطمئنم وجود جاذبە توریستی منحصر بەفرد این مناطق، منجر بە رشد اقتصادی این منطقە و سراسر کوردستان خواهد شد.

این منطقە از لحاظ معادن زیرزمینی نیز غنی است و دولت می تواند با حمایت از بخش صنعتی و کشاورزی و توریستی بە این رشد منطقە کمک کند.

امروز ٢٣ شهریور ١٤٠٠ خورشیدی، مصادف است با سالگرد برپایی بزرگترین جنبش رهایی بخش کورد موسوم بە "قیام ایلول"، بنابراین امروز یک روز تاریخی است و همچنین این مناسبت از نظر اداری نیز می تواند یک نقطە عطف تاریخی در راستای پیشرفت اداری باشد.

امیدوارم در آیندە مدیران این منطقە در هر چهار بخش آن بتوانند منشاء خدمات بیشتری بە شهروندان باشند و پروژەهای اصلاحی دولت را مطابق مصوبات کابینە بە پیش ببرند و با تمام متخلفین کە ممکن است در این اینجا نیز همچون سایر نقاط اقلیم کوردستان یافت شوند، مقابلە کنند، ما در دولت در راستای پیشبرد اصلاحات لازم کە متضمن آیندەای بهتر برای شما و نسلهای آتی خواهد بود، حامی تمام قد شما خواهیم بود.

انتظارات ما فراتر از ادارە صرف این مناطق است و در صددیم تا بەدلیل پتانسیل توریستی فراوانی کە این منطقە از آن برخوردار است، آنرا بە یک منطقە توریستی نە تنها در سطح اقلیم کوردستان و عراق، بلکە بە مرکزی برای جذب توریسم در مناطق مختلف جهان تبدیکل کنیم. ما در پی آنیم کە استعدادهای خود را در تمام زمینەها شکوفا کنیم و با ارتقاء کیفیت آموزشی بە سطحی برسیم کە نسلهای آیندە بە علوم مختلف مجهز شوند و از این طریق بتوانیم آیندەای بهتر و سرزمینی آبادتر را برای مردم کوردستان بیافرینیم. آیندە از هم اکنون ساختە می شود، بنابراین لازم است کە دست در دست هم برای ساختن آیندەای بهتر و خدمت بە مردم و سرزمینمان بکوشیم.

در پایان مجددا اعلام این ادارە مستقل را بە مردم این منطقە تبریک می گویم، آرزوی موفقیت برای همە شما دارم و انشاءاللە کە در آیندەای نزدیک شاهد پیشرفتهای چشمگیر در اینجا باشیم.