دختر اهل شرق کوردستان جایزە علمی البرز را از آن خود کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

دختر اهل شرق کوردستان جایزە علمی البرز را از آن خود کرد

مریم مرادی دانشجوی پزشکی اهل شهر دیواندرە در زمینە پزشکی جایزە نوبل ایران (البرز) را تصاحب کرد.

بنابر گزارشات وبسایت رسمی موسسە فرهنگی البرز، همراه با مریم مورادنیا ٥٠ کاندید دیگر در این رقابت شرکت کردەاند، اما مریم مورادنیا رتبە اول را کسب کردە و در مراسم نیز شش تن از دانشمندان ایران حضور داشتەاند.
جایزە نوبل البرز، بە افرادی تعلق میگیرد کە در زمینە پزشکی و تخصص پزشکی خلاق و مبتکر بودە باشند.

مریم مورادنیا ٥٠ مقالە در زمینە پزشکی در مجلات جهانی منتشر نمودە و سە کتاب نیز بە چاپ رساندە است.

جایزە البرز ایرانی در ٦٠ سال گذشتە از سوی حسین علی البرز تاسیس شدە و تاکنون چندین هزار نخبە و دانشجوی ایرانی در زمینەهای مختلف توانستەاند این جایزە را کسب کنند.