وزیر داخلە: مسرور بارزانی بە ما توصیە نمود امور مربوط بە ادارەی مستقل سوران را در اسرع وقت انجام دهیم
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

وزیر داخلە: مسرور بارزانی بە ما توصیە نمود امور مربوط بە ادارەی مستقل سوران را در اسرع وقت انجام دهیم

وزیر داخلە حکومت اقلیم کوردستان اعلام کرد، نخست وزیر حکومت اقلیم بە همگان توصیە کردە در اسرع وقت مراحل اجرای ادارەی مستقل سوران انجام پذیرد.

امروز سەشنبە ٢٣ شهریور ماه، ریبر احمد، وزیر داخلە حکومت اقلیم کوردستان در سخنانی کە در مراسم اعلام ادارە مستقل سوران ایراد کرد، گفت، تصمیم ادارەی مستقل سوران بە منظور آبادانی و پیشرفت بیشتر منطقە انجام گرفت.

ریبر احمد اعلام کرد، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کوردستان مصوبە ادارە مستقل سوران را در انجمن وزراء مطرح و این انجمن نیز آنرا تصویب کرد.

وزیر داخلە در ادامە گفت، وزارت داخلە امور مربوط بە ادارات در ادارەی مستقل سوران را آغاز کردە است.