گزارشات بین المللی: اقلیم کوردستان بهترین فضا برای آزادی مذهبی را فراهم کردە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

گزارشات بین المللی: اقلیم کوردستان بهترین فضا برای آزادی مذهبی را فراهم کردە است

همزیستی مسالمت آمیز در اقلیم کوردستان در منطقەای پرتنش برای غربیها تحسین آمیز است   

امیر عثمان، مدیر بخش همزیستی مسالمت آمیز مذهبی در وزارت اوقاف و امور دینی حکومت اقلیم کوردستان ، در یک گفتگوی اختصاصی با (باسنیوز)، بە مسائل مرتبط با همزسیتی مسالمت آمیز در کوردستان پرداخت، همچنین می گوید، در کلانتریها و دادگستریها، هیچ پروندەای در مورد تبعض مذهبی یافت نمی شود.

وی نخست گفت، با تصویب قانون مربوط بەحقوق اقلیتهای مذهبی در سال ١٣٩٤(٢٠١٥)، دو قشر را تفکیک کردە کە شامل اقشار مذهبی و اقشار قومیتی است و افزود: ”  در سال یاد شدە، ١١١ نمایندە پارلمان کوردستان بە آن رای موافق دادەاند، کە مطابق قانون مزبور، حقوق مذهبی و قومی و همچنین آزادی برگزاری شعایر مذهبی برای تمامی ادیان و مذاهب در تمامی عرصەها  اجتماعی تضمین شدە است.“

همچنین افزود، در پارلمان علاوە بر نمایندگان کورد، نمایندگان سایر ادیان، مذاهب و قومیتها شامل مسیحیان، ارمنیها، ترکمنها نیز حضور و در سطوح مختلف امور دولتی از جملە وزارت نیز مشارکت دارند.

امیر عثمان، بە توجە کابینە نهم حکومیت اقلیم کوردستان بە موضوع همزیستی مسالمت آمیز مذهبی و قومیتی اشارە کرد و گفت: ” کابینە نهم توجە بسیاری بە مسائل مذهبی کردە کە این امر منجر بە تعمیق همزیستی مسالمت آمیز شدە، بەطوریکە مقامات غربی و اروپایی،  آن را تحسین کردەاند، بویژە کە اقلیم کوردستان در کانون تنشهای مذهبی و قومی منطقە قانونا بە دفاع از  همزیستی مسالمت آمیز برخاستە است.“

امیر اضافە کرد: ” براساس گزارشات بین المللی در اقلیم کوردستان تعامل مطلوبی با انواع گرایشهای مذهبی و قومیتی می شود و در این زمینە گفت: “ در کلانتریها و دادگستریها، هیچ دادە و پروندەای کە حاکی از شکایت بردن یک مسلمان علیە یک مسیحی یا برعکس یافت نمی شود.“

عثمان در ادمە گفت، دفاع اقلیم کوردستان از همزیستی مسالمت آمیز بە دو عامل بر می گردد: ” نخست، مقامات کوردستان دفاع جانانەای از تکثر در اقلیم کوردستان می کند و عامل دوم نیز  ریشە در فرهنگ کوردستان دارد، چراکە از قدیم الایام بە تنوع مذهبی احترام گذشتە است، بە عبارتی اقلیم کوردستان از جنبەهای فرهنگی و قانونی، بە تعمیق فرهنگ همزیستی پرداختە است.“

وی تصریح کرد: ” اقلیم کوردستان،پنج هزار و ٧٣٢ وجود دارد کە در ٥٠٠ مسجد آن نماز جمعە برگزار می شود، همچنین ١٣٥ کلیسای متعلق بە پیروان مذاهب مختلف مسیحیت، ١٠ کلیسای انجیلی، ١٣ دیر و ٩٢ مزار مقدس متعلق بە رهبران مذهبی مسیحی و ایزدیان نیز در سراسر عراق و اقلیم کوردستان دارای ٣١٥ مزار و مکان مقدس هستند. پیروان آیین مندایی نیز دارای یک مکان مقدس (مندی) در اقلیم کوردستان هستند و زردتشیان کوردستان نیز یک آتشکدە در شهر سلیمانیە دارند.“

این مدیر همچنین گفت: اقلیم کوردستان کە مسلمانان در آن  اکثریتند، از روحیە تسامح ویژەای برخوردارند، بە عنوان مثال، نمایندە بهائیان می گوید، درحالیکە در این منطقە بەدلیل تفاوت مذهبی مورد اذیت و آزار و ظلم واقع می شویم، اما در اقلیم کوردستان، پیش از اینکە دولت بە دفاع از ما برخیزد، مسلمانان خود اقدام بە این کار می کنند.“

امیر عثمان با اشارە بە مصداق دیگری از همزیستی مسالمت آمیز می گوید: ” منزل نمایندە بهائیان

در جوار منزل یک  مسلمان واقع شدە و آنها و در غم و شادی وی هموارە  شریک هستند.“

وی در پایان گفت“: ” اقشار مختلف مذهبی و قومی بر این امر واقفند کە دولت اقلیم کوردستان بە همزیستی عمیقا باور دارد، چراکە از یک فرهنگ کهن ریشە می گیرد کە راه ر بر هرگونە تنش و جنگ مذهبی و قومی سد می کند.