کرکوک/ ٣٠٠ هزار کارت رای‌گیری بە صورت غیرقانونی بە عرب و ترکمن تعلق گرفتە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x

کرکوک/ ٣٠٠ هزار کارت رای‌گیری بە صورت غیرقانونی بە عرب و ترکمن تعلق گرفتە است


هاوار محمد یکی از اعضای دفتر انتخابات پارت دمکرات کوردستان از وجود خطرات کاهش رای کوردها نسبت بە افزایش رای عرب و ترکمن در انتخابات پیشرو پردە برداشت و اعلام کرد ٣٠٠ هزار برگە رای بە عرب و ترکمن تحویل دادە شدە و در کرکوک اسکان دادە شدەاند.

هاوار محمد تاکید کرد ٣٠٠ هزار برگە رای بە عرب و ترکمن دادە شدە تا در حوزەهای رای گیری در کرکوک از آن استفادە کنند، او میگوید این کار غیرقانونی بودە و بر بالانس و توازن اتنیکها در کرکوک بە ویژە کوردها تاثیر خواهد داشت.

طبق تحقیقات باسنیوز، بس از خیانت ١٦ اکتبر در سال ٢٠١٧ نزدیک بە ٣٠ هزار خانوادە عرب در چهار سال گذشتە در کرکوک اسکان دادە شدەاند و بە بخشی از آنها فرم خوراک و برگە رای واگذار شدەاست. بخشی از پستهای کلیدی در این شهر از کوردها سلب و بە عربها واگذار شد.

بنابر گزارشات باسنیوز پس از خیانت ١٦ اکتبر در سال ٢٠١٧ آمادەکاریهای زیادی برای توزیع برگەهای رای انجا گرفتە است، بەگونەای کە تسهیلات فراوانی برای ترکمنها و عربها برای انتقال خانەها و اسکان دوبارە آنها ترتیب دادە شدە است.
انتخابات پارلمان عراق در ماه دهم میلادی انجام میگیرد و کرکوک بە سە حوزە شمال/ شرق، حوزە مرکز و حوزە جنوب/ غربی تقسیم شدە است. 

بنابر گزارشات دستگاههای انتخابات جریانات سیاسی ٩٩٪ رای دهندگان در حوزە شمال/ شرق کورد هستند کە پنج کرسی برای آن در نظر گرفتە شدە است، حوزە مرکز مختلط و دارای چهار کرسی و در حوزە جنوب /غربی ٩٩٪ عرب هستند کە سە کرسی برای آن درنظر گرفتە شدە است.

پیشتر محمد کمال، رئیس لیست برادری در انجمن بە تعلیق درآمدە کرکوک بە (باسنیوز) گفت:" راکان جبوری تسهیلاتی برای عربها ایجاد کردە تا بتوانند خود را در کرکوک اسکان دهند، چهار سال پیش در رویدادهای ١٦اکتبر ٢٠١٧ کە داعش وارد شدم بیشتر خانوادەهای عرب حویجە وارد کرکوک شدند و دیگر برنگشتند.

وی اعلام کردە است، تعداد رای دهندگان در این شهر بە شیوەای غیرعادی افزایش یافتە و نبود انجمن استانی نیز خطرات زیادی ایجاد کردە است.

محمد کمال گفتە است، بخش زیادی از عرب‌های اطراف کە داخل شهر شدەاند، بە محل اصلی زندگی خود بازنمیگردند، در واقع اگر بازگردند حوزە رای انها در حویجە، رشاد، ریاض  و مکانهای دیگر است و در صورتیکە همچنان در حوزە کرکوک رای دهند وشرایط برای کوردها بسیار بد خواهد بود.

او میگوید، غیر از افزایش میزان اقلیتهای دیگر در برابر کورد، خود وضعیت بسیار آشفتە است و روز بە روز شهروندان کورد کرکوک را ترک میکنند و این موضوع نیز بر انتخابات تاثیر دارد.