اهمیت استانداردسازی بر زندگی بهتر در جامعە کوردستان
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x
شەهریار شێخلەر 17/08/2021

اهمیت استانداردسازی بر زندگی بهتر در جامعە کوردستان

روزانە می‌شنویم کە در شهرها و روستاهای کوردستان رویدادهای همانند آتش‌گرفتن خانەها، پاساژها و مغازەها و یا خودروها و بە دلیل عدم کیفیت بنزین روی می‌دهند.

اما علاوە بر اینکە همەی این حوادث خسارت جانی و مالی بر شهروندان و اقتصاد کوردستان را دنبال خواهد داشت، اما نمی‌شنویم کە رویدادن این گونە حوادث هیچ وقت کاهش یابند.

.اگر پس از سال ٢٠١٤ و توقف واردات بنزین از بخشی از مرزها، توقف خودروها در جادەها بە دلیل بی کوالتی بنزین بە تیتر خبرها تبدیل شد، یا بعدها بازار تاناکورای هولیر خبری شد، در سال جاری حریق در پاساژها و سوپرمارکتها بە میان خبرها آمد.

البتە کە حریق خانەها و ساختمانها بە دلیل اشکال در سیستم برقی دیدە شدە و بخشی از زندگی روزانە مردم شدە است. اینها تنها بخشی از رویدادها و نامناسب بودن کیفیت خوراک وارداتی مرزها و غذاهای ارائە شدە توسط رستورانها و یا خبر سمی بودن سوخت هر بار توسط پارلمنتارها بە بحث کشیدە می‌شود و بعد از مدتی بە فراموشی سپردە می‌شود، یا در اولویتهای بعدی قرار می‌گیرد، دلیل چیست و راهکارهایمان چە باید باشد؟

در حال حاضر و در دهەی سوم سدە بیست و یک، استاندار بە زبان رسمی در فرهنگ بازرگانی، کار و امور روزانە در جهان تبدیل شدە است، اما استاندار تنها برای کالاها نیست، باید محرکی باشد برای زندگی اجتماعی.

استاندارد بە عنوان یک کلمە بە معنی نظم است و چهارچوب و تعریف قانونی ویژەای نسبت بە کالا و خدمات دارد. اما استاندارد تنها برای یک روز نیست باید وارد فرهنگ و اجتماع شود و بە بخشی از ندگی مردم تبدیل شود.

طی چند روز گذشتە یکی از مدیران وزارت برق اعلام کردە بود کە در زمستانها بیش از ٧٥٪ برق تولیدی برای گرم‌کردن آبگرمکن استفادە می‌شود و بە نظر من همچنین رقمی هم در تابستان‌ها برای خنک‌کردن هوای منازل و ساختمانها استفادە می‌شود، اما در  اینجا نبود استاندارد در ساخت و سازها نقش مهمی دارد.

اما مهم اینست کە باید بە وجود استاندارد و استانداردسازی کالا و خدمات بیشتر توجە شود، وجود استاندار می‌تواند در تامین زندگی آرامتر و سومندتر در جامعە مؤثر باشد، اما قطعا سود بیشتری برای بازرگانان و تولیدکنندگان خواهد داشت، زمانی کە این موضوع بە فرهنگ تبدیل گشت، هدردادن مواد خام در کارگاهها و کارخانجات، خرابی کالاها و هدر دادن منابع طبیعی کاهش خواهد یافت، انجام امور در مسیر واقعی و درست خود قرار می‌گیرد و درآمد بیشتری برای سرمایەداران خواهد داشت، آن چیزی کە در ژاپن، اروپا و آمریکا شاهد هستیم.

برای رسیدن بە چنین سطحی باید استاندارد در تمامی بخشها وجود داشتە باشد و بە آن احترام گذاشتە شود، در جادەسازی، ساختمان‌سازی و واردات کالا تا تعمیر خودرو و لوازم و آموزش و پرورش..، باید همان سطح از مسئولیت پذیری کە در نزد یک فروشندە باید وجود داشتە باشد در تولید کنندە و سایر شهروندان نیز وجود داشتە باشد.

البتە مسئولیت اصلی از حکومت انتظار می‌رود، آنچان کە در تلاش برای اصلاحات است، باید در زمینە استخدام و احترام بە استاندارد نیز اصلاحات صورت گیرد و اجرا شود. این موضوع نیز میتواند شامل موارد زیر شود:

کلاسهای ویژە برنامە استاندارد در مراکز علمی، حکومتی بخش خصوصی.
تعبیە قوانین سختگیرانە و نظارتی در راستای اجرای استاندارد در کالاها و خدمات در مرزها تا خانە شهروندان
سرپرستی و نظارت بر اجرای قوانین مربوطە
مطالب مربوط بە استاندارد بە سە زبان کوردی، عربی و انگلیسی وجود داشتە باشد
تاسیس آزمایشگاه‌های ویژە کنترل کیفی در هر بخش تولیدی و خدماتی

تاکید بر پایان عرضە کالای بدون استاندارد  بە صورت جدی و همەگیر
این اقدامات جدی اما ابتدایی هستند و باید حتما برای اجرای این موضوع مهم اقدامات درازمدت نیز انجام گیرد.