کورد و عراق/ در برزخ تجربە و بی اعتمادی
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

أخبار مقاله‌ گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
x
جوان ئیمام 12/08/2021

کورد و عراق/ در برزخ تجربە و بی اعتمادی

پس از برگزاری هر دورە انتخابات در عراق و تشکیل کابینەهای مختلف، مقامات عراقی در صدد کمرنگتر کردن هرچە بیشتر مبانی توافق، اشتراک و توازنی هستند کە از سال ٢٠٠٣ امضاء شدە و با نقض مفاد آن تلاش دارند تا حقوق مشروع مردم کوردستان را نادیدە بگیرند.

احزاب و جریانهای عراقی هموارە  وعدەهای انتخاباتی خود را زیر پا گذاشتە و مواضع مختلفی در قبال مردم کوردستان اتخاذ کردەاند.

هر زمان نیز کە این حزب و جریانهای عراقی تضعیف می شدند، برای رهایی از بحرانهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی ای کە در آنها گرفتار می شدند، برای حل آنها دست بە دامان کوردها، بویژە رهبر بارزانی شدە، ولی برعکس زمانیکە این گونە بحرانها رهایی یافتەاند، بە  توافقات و وعدەهای خود پشت پا زدە و تا آستانە جنگ با مردم کوردستان پیش رفتەاند.

  تجربە تلخ گذشتە نشان داد کە هیچ نخست وزیری در عراق بر سر کار نیامدە کە در یک یا دو مورد بە اقلیم کوردستان زیان وارد نکردە باشد، لذا  باید این بار کوردها در انتخابات زودهنگام پیش روی عراق، اجازە ندهند کە تجارب تلخ گذشتە با احزاب و مقامات عراقی کماکان تکرار شود و با تغییر مواضع خود بە سادگی  اقلیم را دستخوش خسارت کنند.

بلکە پا را فراتر گذاشتە و با ایجاد مشکلات و موانع زیادی برای حکومت اقلیم کوردستان، درصدد نابودی آن برآمدند، با این وصف دیگر مردم کوردستان باید هوشیارانە عمل کردە و حساب کسانی را کە با جدیت تمام در پی احقاق حقوق مردم کوردستان بودە و آنهاییکە در بغداد، با نادیدە گرفتن مصالح عمومی، صرفا بە منافع شخصی و همدستان خود می اندیشدند را از هم جدا کنند.

انتخابات زودهنگام این بار مجلس نمایندگان، در صورت برگزاری، از چند نظر با انتخابات پیشن بسیار متفاوت خواهد بود کە شامل، ضعف مفرط کنونی دولت عراق در ادارە امور این کشور، وخامت اوضاع اقتصادی، ضعف امنیتی، نبود برق، آب و  کمبود خدمات رسانی عمومی و انصراف جریانهای سیاسی

تمامی موارد مورد اشارە تصویر نا امیدکنندەای از این انتخابات زودهنگام را بە ما نشان می دهد.

پس از انتخابات پیش رو، با توجە بە سابقە ضعف جریانهای سیاسی عراق در تشکیل دولت، در صورت قطعی شدن برگزاری انتخابات مزبور، دولت کاظمی، نخست وزیر کنونی بە یک دولت موقت تبدیل می شود و صلاحیت چندانی در ادارە امور نخواهد داشت و این وضعیت، بستر مناسبی را برای مداخلە دشمنان بەطور کلی و بویژە داعش و کشورهای همجوار در عراق فراهم خواهد آورد، لذا مخاطرات پیش روی عراق، این کشور بە سمت تکرار حوادثی مشابە حوادث سال ١٣٩٣ (هفت سال پیش) سوق می دهد.

بنابراین کوردها باید با درس گرفتن از وقایع گذشتە، از میزان اعتماد خود بە وعدە و وعید جریانهای سیاسی عراق بکاهد و عرصە را بر تکرار مواضع گذشتە آنها تنگ کند، ولی بەدلیل سیاست حکمت آمیز رهبر بارزانی و سایر دولتمردان  و دولت اقلیم کوردستان، دشمنان دیگر قادر بە حملە بە کوردستان، نخواهد بود، ضامن اساسی آن و تقویت موضع کوردستان در برابر هرگونە طمع  دشمنان نیز، بیش پیش منوط بە وحدت و هم بستگی کاردها در بغداد  است.