دیدار نخست وزیر اقلیم کوردستان با هیئت سازمان ملل
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

دیدار نخست وزیر اقلیم کوردستان با هیئت سازمان ملل

 امروز دوشنبە مسرور بارزانی نخست وزیر حکومت اقلیم کوردستان از ایب پیترسن معاون مدیر کل صندوق سازمان ملل (UNFPA) استقبال کرد.

در این نشست دربارەی هماهنگی میان حکومت اقلیم کوردستان و صندوق سازمان ملل برای شهروندان گفتگو بە عمل آمد.

نخست وزیر حکومت اقلیم کوردستان حمایت کامل حکومت نسبت بە برنامەهای سازمان ملل در راستای پیشرفت شهروندان و بهبود وضعیت بهداشت و تحصیلات را اعلام داشت.

در بخشی از این نشست دربارە اهمیت مقابلە با خشونت علیە خانوادە و بهبود وضعیت خانوادەها گفتگو شد.

در این نشست نخست وزیر اقلیم کوردستان با اشارە بە اهمیت آنجام سرشماری در کوردستان و عراق تاکید کرد، باید بە مناطق مورد مناقشە توجە ویژەای وجود داشتە باشد، در این مناطق تغییر دمگرافی انجام میگیرد و صدها هزار نفر از ساکنین انان بە اجبار ناچار بە ترک خانە و کاشانە خود شدەاند.