کرکوک.. برکناری یکی دیگر از مقامات کورد این شهر
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

کرکوک.. برکناری یکی دیگر از مقامات کورد این شهر

برکناری مقامات کورد در شهر کرکوک کماکان ادامە دارد و اخیرا یکی از مقامات دیگر کورد این شهر از مقام خود برکنار و یک عرب بە جای وی گماشتە شد.

بنابە منابع (باسنیوز) مدیر راهنمایی و رانندگی شهر کرکوک کە یک افسر کورد  بود، از مقام خود برکنار و یک عرب را با نام ( سائر عبد لهبی) را بە جای وی  گماشتند.

در رابطە با برکناری مقامات کورد در مناصب خود، امروز دوشنبە، ٣١ خرداد، جمال مولود، از اعضای شورای منحلە شهر کرکوک، بە (باسنیوز) گفت: ”  حاضر نیستم کە در رابطە با  تداوم سیاست تعریب در کرکوک و همچنین برکناری مقامات کورد این شهر اظهارنظر کنم و جریانهای سیاسی نیز در این رابطە سکوت اختیار کردەاند.“

جمال مولود اضافە کرد: ” فعالیت شورای استانی را نیز بە حالت تعلیق درآوردە و از آن صلب اختیار کردەاند، لذا، راکان جبوری، استاندار تحمیلی کرکوک یگانە مقام بلامنازع کرکوک است کە بی محابا سیاست تعریب را بە پیش می راند.“

متعاقب وقایع موسوم بە ١٦ اکتبر ٢٠١٧، تاکنون بیش از ٢٥٠ تن از  مدیران کل و مدیران ادارات دولتی در بخشهای مختلف در ادارات کل و همچنین مسئولین دستگاههای امنیتی کورد این شهر از پستهای خود برکنار و  پستهای آنها را با اعراب و ترکمنها پر کردەاند.