کتاب“ جنایت انفال و تاثیرات آن بر اقتصاد کوردستان“ منتشر شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

کتاب“ جنایت انفال و تاثیرات آن بر اقتصاد کوردستان“ منتشر شد

کتاب“ جنایت انفال و تاثیرات آن بر اقتصاد کوردستان“ کە یک اثر تحقیقی سیاسی و اقتصادی است، چاپ شد. نویسندە این اثر محتوای آن را تشریح می کند.

امروز چهارشنبە، ٢٦ خرداد، هیوا حسین امین، نویسندە کتاب بە (باسنیوز) گفت: ” این کتاب ٣٦٠ صفحەای، نخستین اثر در مورد تاثیرات اقتصادی انفال در کوردستان کە در آن نخست بە وضعیت اقتصادی کوردستان پیش از جنایت انفال پرداختە شدە و با اتکاء بە آمار و ارقام، میزان ثروت و پتانسیل عظیم اقتصادی کوردستان بە تصویر کشیدە شدە کە این پتانسیل عظیم طی عملیات موسوم بە انفال از بین رفت. من در این اثر در مورد هرکدام از جنایاتی کە در حق ملت ما صورت گرفتە نمونەهای روشنی آوردەام، بە عنوان مثال بە تاریخ استفادە از سلاح شیمیایی در کوردستان از آغاز تا بمباران شیمیایی حلبچە پرداختەام. بە نسل کشی پرداختەام کە با نسل کشی کوردهای فیلی و پس از آن نسل کشی بارزانیها آغاز و بە عملیات انفال ختم می شود.“

نویسندە این کتاب در ادامە گفت: ” در مورد سلاحهایی کە علیە ملت ما  استفادە شدە و تاثیرات مخرب  آنها بر محیط زیست نوشتەام، همچنین بە خسارات بسیار سنگین  عملیات انفال بر زیرساختهای اقتصادی کوردستان اشارە کردەام، از تخریب روستاها و طبیعت کوردستان گرفتە تا کوچاندن اجباری مردم دهستانها، شهرکها، بخشها و بە آتش کشیدن مکرر جنگلها و تخریب منابع آب و شبکەهای آبیاری.“ 

هیوا حسین در پایان گفت: ” من همچنین جنایت انفال را با فجایع بزرگ جهانی مقایسە کردەام، بەعنوان مثال با نسل کشی هولوکاست، کە باتوجە بە اسنادی کە در کتاب خود آوردەام، این حقیقت را ثابت کردەام کە گرچە جنایت انفال در مقایسە با سایر فجایع جهانی چندان  شناختە شدە نیست، ، اما  از این فجایع تکان دهندە تر است.“