اختصاص بودجە ١٠ میلیارد دینار برای ساخت جادە کلار/ سلیمانیە با موافقت مسرور بارزانی
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

اختصاص بودجە ١٠ میلیارد دینار برای ساخت جادە کلار/ سلیمانیە با موافقت مسرور بارزانی

با دستور مسرور بارزانی نخست وزیر حکومت اقلیم کوردستان، میزان ١٠ میلیارد دینار بە منظور اجرای پروژەی ساخت جادە کلار/ سلیمانیە، اختصاص یافت.

بنابر نامەی رسمی ادارەی اجرای پروژەها در انجمن وزراء، مسرور بارزانی نخست وزیر حکومت اقلیم کوردستان، با اختصاص بودجە برای این پروژە موافقت نمودەاند. 

در این نامە آمدە است کە میزان ١٠ میلیارد دینار بودە بە صورت نقد بە منظور ساخت جادە کلار/ سلیمانیە اختصاص یافت.