محقق سوئدی: بایدن از اردوغان خواهد خواست کە فشار بر (HDP) را متوقف کند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

محقق سوئدی: بایدن از اردوغان خواهد خواست کە فشار بر (HDP) را متوقف کند

یکی از استاتید دانشگاه استکهلم، بە تحلیل دیدار میان جوبایدن، رئیس جمهور آمریکا و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیە پرداختە و  بە نظر وی در این دیدار، بایدن از ادوغان خواهد خواست تا فشار محقق سوئدی: ” بایدن از اردوغان خواهد خواست کە فشار بر (HDP) را متوقف کند. موضوع دستگیری عثمان کافالا، فعلا مدنی نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار خواهد بود.

قرار است ٢٤خرداد بایدن و اردغان در بروکسل با هم دیدار کنند و رسانەهای جهانی نیز آنرا پوشش خواهند داد.

د. پل لیوین، محقق و استاد دانشگاه استکهلم و از متخصصین سیاست ترکیە، بە تحلیل این دیدار پرداختە کە تحلیل وی در رسانە ترکیە نشر شد.

بە عقیدە لیوین: ” بایدن از زمان احراز پست ریاست جمهوری آمریکا، سە ماه تمام بە اردوغان اعتناء نکرد و حتی تماس تلفنی نیز با وی نداشت، این امر بە وضوح نشان می دهد کە آمریکا از سیاستهای ترکیە ناخرسند است. همچنی بایدن خواست از این راه بە بە اردوغان بفهماند کە روابط وی با ترکیە با روابطی کە آمریکا در دوران باراک اوباما و دونالد ترامپ با این کشور داشتند، متفاوت خواهد بود.  در این دیدار موضوعات مختلفی توسط طرفین بە میان خواهند آمد، کە عمدەترین آنها خرید موشک S400 روسی توسط ترکیە است کە بایدن از ترکیە خواهد خواست کە از خرید آن منصرف شود،، موضوع نیروهای سوریە دموکراتیک یکی از موضوعات مورد بحث دگیر خواهد بود کە اردوغان صریحا از بایدن می خواهد کە دست از حمایت این نیرو بردارد کە بخش عمدە آنرا نیروهای(YPG)تشکیل می دهند، ولی بایدن چنین درخواستی را رد خواهد کرد و بە کوردها پشت نخواهد کرد، چراکە دردرون حزب دموکرات و خارج از آن، تحت فشار قرار خوهد گرفت.

بایدن توجە ویژەای بە ارزشهای دموکراتیک و آزادی بیان دارد، بنابراین بە باور لیوین، بایدن بە خروج ترکیە از کنوانسیون حقوق زنان اعتراض و نگرانی خود در این مورد را بە اردوغان ابلاغ خواهد کرد.

این استاد دانشگاه همچنین می گوید، دستگیری عثمان کاوالا، فعال مدنی  کە هم اکنون در ترکیە در زندان بە سر می برد و دادگاه حقوق بشر اروپا نیز خواستار آزادی وی شدە و ترکیە آنرا رد کردە، از دیگر موضوعات مورد گفتوگوی میان بایدن و اردغان خواهد بود.

گذشتە این فشار واردە بە حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، توسط دولت اردوغان کە تابەحال دەهاتن از روسای شهرداریهای طرفدار این حزب از سمت خود اخراج و پستهای آنها توسط اعضای حزب عدالت و توسعە اشغال و صدها تن از اعضآی آن هم اکنون در زندان بە سر می برند و از این حزب در رسانەهای این کشور بە عنوان تروریست نام بردە می شود،، این امر موجب نگرانی بایدن شدە، لذا بەنظر لیوین، بدین خاطر، بایدن، اردوغان را مورد انتقاد قرار خواهد داد و از وی خواهد خواست کە فشار بر حزب دموکراتیک خلق ها را متوقف کند.

لیوین در تحلیل خود می نویسد: ” بایدن  نیک می داند کە ترکیە خود را بە آغوش روسیە انداختە و  منشور پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) را زیر پا گذاشتە است و بویژە زمانیکە بە منشور ناتو وقعی ننهاد و اقدام بە فروش پهباد بە اوکراین کرد، اینگونە سیاستها و اقدامات خلاف حقوق بشر، دولت آمریکا را خشمگین کردە و منجر بە سردی روابت این کشور با اتحادیە اروپا و آمریکا شدە و موقعیت ترکیە را در سطح دیپلماتیک تضعیف کرد.“

این استاد دانشگاه بە صراحت می گوید کە علیرغم اهمیتی کە ترکیە در سطح منطقەای دارد، لیکن از نظر سیاسی و امنیتی در موقعیت ضعیفی قرار دارد و این امر نیز بە روابط این کشور با جهان لطمە زدە است.

چنانچە بە رسانەهای وابستە بە حزب عدالت و توسعە(AKP) دقت کنیم، می بینیم کە هر روزە بە اتحادیە اروپا و آمریکا می تازند، اما بە نظر لیوین این نوع تاختنها راه بە جایی نمی برند، چراکە  اکنون ترکیە در عرصە داخلی و خارجی  بسیار ضعیف شدە و لذا بە ناچار بە خواستە های بایدن تن خواهد داد.