پروین بولدان: دادگاه های ترکیە بە ابزاری در دستان دولت بدل شدەاند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

پروین بولدان: دادگاه های ترکیە بە ابزاری در دستان دولت بدل شدەاند

پروین بولدان، رهبر مشترک حزب دموکراتیک خلق ها(HDP)، دادگاه و دولت ترکیە را بە خاطر  طرح دوبارە انحلال (HDP) مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد، هرگاه رسواهاییای آنها علنی می شود، برای انحراف اذهان عمومی بلافاصلە کورد و (HDP) را مورد حملە قرار می دهند.

بولدانی کە در پارلمان ترکیە در حضور شامری از نمایندگان (HDP) سخنرانی می کرد، دادگاه ترکیە را بە باد انتقاد گرفت و آن را ابزاری در دستان دولت ترکیە خواند.

رهبر مشترک (HDP) همچنین اظهار داشت: ” این دولت قانون و احکام دادگاه را پایمال کردە، برای همین است کە بە چنین روزی افتادەایم. چرا کسانیکە در باندهای تبهکار مافیایی فعالیت می کنند، دستگیر و در دادگاه محاکمە نمی شوند، درحالیکە تمام تلاش خود را صرف محاکمە و انحلال (HDP) می کنند.“

بەنظر بولدان، فساد سرتاپای ساختار کنونی ترکیە را فراگرفتە است، کار بە جایی رسیدە کە سیاستمداران و اعضای مافیا در مقابل یکدیگر از الفاظ رکیک استفادە می کنند، الفاظی کە حتی در اماکن معمولی نیز بر زبان راندە نمی شوند و اما زمانیکە نوبت بە کورد می رسد همگان متحد و یک صدا حملە می کنند.

بولدان در رابطە با افشاگریهای ویدئویی سیدات پکر،از مافیاهای معروف ترکیە کە بە صورت هفتگی در خصوص فساد دولتی و اعمال وزیر کشور ترکیە افشاگری می کند، گفت: ” برای همگان ثابت شد کە تمام قانون شکنیها، فساد و جرائمی کە مرتکب شدەاند با هماهنگی و همدستی با  گروههای مافیایی بودە است، قدرت گروههای مافیایی  بە حدی است کە سەنوشت پستهای سیاسی را نیز معین می کند.