استاندار هولیر: نخست وزیر جمعی از کارشناسان را مامور اصلاح و توسعە امور بازار کردە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

استاندار هولیر: نخست وزیر جمعی از کارشناسان را مامور اصلاح و توسعە امور بازار کردە است

امید خوشناو، استاندار هولیر، در گفتوگویی با (باسنیوز) ضمن اشارە بە مسائل بازار و اقتصاد هولیر گفت: ” در راستای تامین منافع کسبە بسیار تلاش خواهیم کرد و بە آنها اطمینان خاطر می دهیم کە هموارە منافع آنها در چهارچسب طرحهای ما تامین خواهد شد. نخست وزیر نیز جمعی از کارشناسان را مامور اصلاح بازار و توسعە آن کردە کە این امر در راستای تامین بیشتر منافع بازاریان و کسبە است.

باسنیوز: لطفا در مورد طرح خود برای اصلاح بازار و اشتغال زایی و ایجاد منبع درآمد  بیشتر توضیح دهید؟

امید خوشناو: اقدامات ما در راستای طرحهای دولت در زمینە ایجاد فرصتهای شغلی و هم در راستای مبارزە با انحصارگری ای است کە تا حد زیادی بازارهای کوردستان را  فراگرفتە است و ما در دیدارهای روزمرە خود با کونسول و نمایندگان دول خارجی مرتبا بر فراهم آوردن بستر مناسب، ایجاد فرصت و اقدامات مثبت پای می فشاریم تا شرکتهای خارجی را بە سرمایەگذاری در هولیر پایتخت اقلیم کوردستان تشویق کنیم کە بنا بەدلایلی این روند در چند سال گذشتە دچار رکود شدە بود. چنانچە شرکتهای خارجی فعالیت خود را  مجددا از سر گیرند، این امر طبیعتا  بە ایجاد اشتغال و فعالیت بیشتر بازار و افزایش درآمد منجر خواهد شد.  یکی از مبانی سیاست کلان حکومت اقلیم کوردستان کاهش مخارج و افزایش سطح درآمد است، بی تردید ما نیز  همچون استانداری و  بخش اداری پایتخت،کاملا هماهنگ با سیاستهای حکومت اقدام خواهیم کرد و چنانچە واقفید اجرای بخش اعظم طرحهای دولت برعهد ماست و انجام اصلاحات کنونی در امور بازار و نظارت بر آن در راستای مبارزە با انحصار و تمامی جلوەهای بی عدالتی، کە نمونە بارز آن برخورداری عدەای از فرصتهای بسیار و محرومیت دیگران از فرصتهای مساوی است. مبارزە با چنین انحصاری یکی از اولویتهای ما در راستای اصلاحات امور دولتی خواهد بود، این کار نیاز بە تجدید نڤر در تصمیمات گذستە دارد، از جملە لایحەهای پارلمانی، چراکە بروکراسی جاری منجر بە ایجاد فشار بر شهروندان شدە و  و نیاز بە تجدیدنظر مبرم دارند.   

جناب نخست وزیر، با پافشاری ویژەای در راستای ایجاد اصلاحات اعلام شدە  در امور دولتی، چندی پیش در جلسەای، شماری کارشناس را مامور ایجاد اصلاحات در بازار کردە تا زمینە برای توسعە همە جانبە بازار و اشتغال زایی فراهم آید و  با انحصار و فساد  و ارتشاء مقابلە شود.“

باسنیوز: تصمیماتی در زمینە اجرای پروژه هایی در بخش صنایع غذایی در هولیر برای خرید محصولات کشاورزان  اتخاذ شدە، چە میزان پیشرفت در اجرای پروژه حاصل شدە است؟

امید خوشناو:  در دو زمینە بر روی این پروژه ها کار می شود، در بخش دولتی، دولت یک طرح درازمدت در دست دارد، در بخش خصوصی نیز، طرحها درحال اجرایی شدن است. بخش خصوخی خود نیز دو بخش دارد، یک بخش آن ساخت یک شهرک ویژە  صنایع غدایی است کە توست شرکتهای گروه خوشناو  درحال اجراست کە با اتمام آن، کشاورزان گندم خود را تحویل می دهند و در طی  مراحلی با استفادە از تجهیزات پیشرفتە و در مدت زمانی اندک، از لحاظ کیفی بررسی و پول آن در کمتر از چهار ساعت بە کشاورز پرداخت می شود، ما صمن بازدید از این طرح مشکلات آن را در زمینە تامین آب و برق برطرف کردیم، طبق برنامە پیش بینی شدە، در ماه جاری بخش اصلی این طرح بە بهرەبرداری می رسد و در پایان تابستان امسال نیز تماما برای تحویل گرفتن گندم کشاورزان آمادگی خواهد داشت و بدین ترتیب، کشاورزان با مشکل عدم پرداخت وجوه نقدی خود توسط مقمات بغداد مواجە نخواهند بود و مازاد آن نیز بە خارج از استان صادر خواهد شد.“   

باسنیوز: شمار زیادی از شهروندان هولیر را کسبە تشکیل می دهند. طرح شما برای فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آنان و بویژە کسبە با درآمد محدود چیست؟

امید خوشناو: بەرغم امنیت، همزیستی مسالمت آمیز، ثبات و سایر جذابیتهای هولیر، یکی از ویژگیهای مردم این شهر علاقە آنان بە تداوم کسب و کار خود است. لذا برماست با توجە بە ویژگی، زمینە مناسبی را برای ترویج کسب و کار  و افزایش سطح درآمد و همچنین حل مشکلات آنان ، مخصوصا کاسبکاران خردەپا فراهم آوریم و بە آنان اطمینان خاطر دهیم کە تام طرحهای ما در راستای تامین بیشتر منافع آنهاست.

باسنیوز: چند سالی است کە طرح احداث متروی هولیر کە یکی از طرحهای مهم پایتخت است بە اتمام رسیدە، چرا تا کنون طرح مزبور اجرایی نشدە و همچنین طرح سیتی باس در چە مرحلەای است؟

امید خوشناو: طرح متروی هولیر همچنان در دستور کار دولت قرار دارد، اما بدلیل مشکلات اقتصادی ای کە گریبان حکومت اقلیم کوردستان گرفت، متوقف شدە، در چند روز اخیر طرح مزبور را با وزیر حمل و نقل در میان گذاشتیم، اجرای این طرح، در دستور کار دولت است و علل اصلی توقف آن نیز، آغاز جنگ با داعش، مشکلات اقتصادی و همچنین اختلافات اقلیم کوردستان و بغداد بود، ولی همچنان بە مثابە یکی از طرحهای استراتیژیک در دستور کار دولت قرار دارد.  طرح سیتی باس را نیز با وزیر حمل و نقل در میان گذاشتەایم، این طرح  نیز بەزودی اجرائی خواهد شد.