مجلە ” ئاوزین“ ویژە ادبیات کودکان و نوجوانان منتشر شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

مجلە ” ئاوزین“ ویژە ادبیات کودکان و نوجوانان منتشر شد

ویژەنامە ”نقد ادبی کودکان و نوجوانان“ مجلە فرهنگی و ادبی بە زودی توست دانشگاه کوردستان در سنندج نشر می شود.

  مدیریت مجلە ”ئاوزین“ را هیئتی از نویسندگان و متخصصین ادبیات کودکان و نوجوانان کورد برعهدە دارد کە انتظار می رود تا حدی خلاء موجود در ادبیات کودکانە در کوردستان را پڕ کند.   

تا کنون شمارە نخست این مجلە منتشر شدە کە در آن برا اولین بار است کە در چنین سطحی بە طرح مباحثی همچون نقد ادبیات کودکان و نوجوانان کورد پرداختە شدە است.

از جملە مقالات منتشرە در این مجلە عبارتند از:

-” ئەوپەڕ چیرۆک“ (فراسوی داستان)، اندیشە انتقادی و ساختار روان شناختی کودک/ یعقوب خضری

- ”بازنە چوارسووچ“( دایرە چهار گوشە)، بازی در سایەی سهمگین سیاست/ گفتوگو با ثریا قزل ایاغ، ترجمە سعید دیهیم.

-فلسفە تربیت چیست/ احمد شبانی.

-اهمیت پرداختن بە نقد در ادبیات کودکان/ رستم خاموش.

- اصول فرهنگ نویسی و جایگاه فرهنگ کودکانە در زبان کوردی/ زیاد رشاد قادر.

- در راستای ترویج ادبیات کودکان/ علی محمد رشید برزنجی.

- نگاهی بە داستان فولکلور“ ملووچکە زەردە“ (کنجشکک زرد)، با توجە بە فرم و محتوای آن/ زانا قزوینە.

- اهمیت نگارش برای کودکان با سبک بریل/ سوزی موفق غفور.

- ”پەیمانی جنۆکەیی“، ( قول بە سبک اجنە)/ کامل کیان پور و فاتح سلیمانی.

- تعبیر داستان سندرلا براساس روایات کوردی/ اسامە بوتیمار.