یونسکو قلعە کرکوک را در فهرست میراث جهانی ثبت کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

یونسکو قلعە کرکوک را در فهرست میراث جهانی ثبت کرد

احمد کاظم، مدیر بخش سازمان‌‌های دولتی هیئت کل میراث و آثار عراق، اعلام کردە کە قلعە کرکوک توسط سازمان یونسکو در فهرست موقت میراث جهانی ثبت شدە است.

احمد کاظم بە رسانەهای عراق گفتە است: ''سازمان یونسکو در این اواخر قلعە کرکوک را در لیست موقت میراث جهانی ثبت کرد و دلیل این امر ماندگاری این شهر بەعنوان نماد همزیستی است کە در آن مسجد حضرت دانیال پیامبر، مسجد بزرگ، مسجد عریان و کلیسای ام احزان قرار دارد و این شهر در سطح جهان از اهمیت ویژەای برخوردار است.''

احمد کاظم تصریح کردە است: ''این تصمیم بنا بر مقیاس‌های فرهنگی و تمدن‌ها در مورد قلعە کرکوک اتخاذ شدە است، زیرا قلعە کرکوک بە لحاظ معماری و مهندسی بەعنوان نشان دهندە مرحلەای مهم از تاریخ انسانی حائز اهمیت است.''