ریبوار طالبانی: نیروهای عراقی قادر بە برقراری امنیت در کرکوک نیستند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

ریبوار طالبانی: نیروهای عراقی قادر بە برقراری امنیت در کرکوک نیستند

متعاقب خیانت موسوم بە ١٦ اکتبر، وضعیت کرکوک مرتبا درحال بدتر شدن است و رئیس شورای این استان نیز می گوید: ” نیروهای عراقی قادر بە برقراری امنیت در کرکوک نیستند و ما روزانە شاهد قربانی شدن شهروندان کرکوکی بە دست شبە نظامیان تروریست داعش هستیم، اما در رسانەها انعکاس نمی یابد.“

در همین رابتە امروز سە شنبە ٢١ اردیبهشت ١٤٠٠ شمسی، (١١-٥-٢٠٢١) میلادی،  رئیس قانونی شورای استان کرکوک بە (باسنیوز) گفت: ” شرایط کنونی کرکوک بەدنبال وقایع موسوم بە ١٦ اکتبر، یک شرایط غیر معمولی و فاقد حاکمیت قانون است و دولت و مجلس نمایندگان نیز هیچ مسئولیتی در قبال ان احساس نمی کنند و نزدیک بە سە سال است کە  شرایط کنونی در این استان حکمفرماست.“

وی اضافە کرد: ” ساکنان کورد اصیل کرکوک تا پیش از سال ١٣٨٢  مورد ظلم و ستم رژیم سابق قرار می گرفتند و پس از وقایع ١٦ اکتبر نیز  سیاست کنونی حکام کرکوک با سیاست نظام سابق دقیقا همخوانی دارد و اهالی کرکوک همچون آن دوران، در دلهرە و اضطراب بە سر می برند.

رئیس شورای استان کرکوک در ادامە افزود: ”  متاسفانە مقامات دولت عراق در مورد مسائلە کرکوک مرتبا تعلل می رود و همچنان در صدد ایجاد آشفتگی و ناامنی بیشتر در کرکوک است و تمایلی بە عادی سازی وضعیت این استان ندارد و در این رابتە دقیقا سیاستهای رژیم بعث سابق را دنبال می کنند.“

ریبوار طالبانی همچنین تصریح کرد: ” حتی قادر بە امنیت کرکوک نیز نیستند و از ارائە پروژەهای خدماتی در این شهر عاجزند و اقدامات معدود آنها نیز آکندە از نقص و فساد است.“

طالبانی در خصوص تحرکات  تروریستهای داعش اظهار داشت:  ” تروریستهای داعش بە سازماندهی و تحرکات مجدد خود دست زدەاند، وضعێت امنیتی شهر وخیم است، وخیم تر از آنچە کە توسط رسانەها پوشش دادە می شود و حقایق اوضاع این شهر فقط باید از زبان اهالی آن شنید، بیمارستانهای کرکوک آکندە از قربانیان اقدامات تروریستی داعش است، اما نیروهای امنیتی، دولت عراق و وزارت بهداشت در این مورد سکوت اختیار کردەاند.“

رئیس شورای استان کرکوک در پایان گفت: ” داعش ساختە و پرداختە دست خود آنهاست، چراکە بەدنبال وقایع موسوم بە ١٦ اکتبر، حتی یک تروریست عضوو داعش هم دستگیر نشد، این هم یکی از نقشەهای مشترک داعش و نیروهای "عراقی بود، با این وصف اپیشبینی می شود کە اقدامات تروریستی داعش چە در داخل و چە در اطراف  همچنان تداوم یابند.