یک حزب کوردستانی از مشارکت در انتخابات پارلمانی عراق امتناع کرد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

یک حزب کوردستانی از مشارکت در انتخابات پارلمانی عراق امتناع کرد

یکی احزاب کوردستان، تصمیم خود بە عدم مشارکت در انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق را  اعلام کرد.

امروز پنجشنبە ١٦ اردیبهشت، عرفان عبدالعزیز، رهبر جنبش اسلامی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: ” اعضای رهبری جنبش، پس از برگزاری چند جلسە رایزنی، در نهایت بە این نتیجە رسید کە بەدلیل وجود موانعی چند، بر سر راه مشارکت این حزب در انتخابات زودهنگام، این حزب تصمیم بە عدم مشارکت در آن گرفت.

عرفان عبدالعزیز ضمن اشارە بە مهمترین موانع پیش روی حزب تحت رهبری خود ، گفت: ” نمونە تقلب موجود در انتخابات عراق، حتی در کشورهای آفریقایی نیز یافت نمی شود.

رهبر جنبش اسلامی معتقد است کە  من بعد نباید عراق را دولت خواند، چراکە کە ” عراق بە عرصە حل منازعات بین المللی  تبدیل شدە  و دول منطقە نیز بە ارادە خود حزبی را در عراق بە پیش می رانند و آن یکی را پس می زنند.

یکشنبە پیش ١٢ اردیبهشت، نیز حزب دعوە عراق/ تشکیلات داخلی. کە در سال ١٩٩٨ از حزب دعوە منشعب شد، از مشارکت در انتخابات زودهنگام سر باز زد.

مصطفی کاڤمی، نخست وزیر عراق، تحت فشار تظاهرکنندگان کشورش، اوائل تابستان امسال را برای برگزاری انتخابات زودهنگام تعیین کرد، اما سپس موعد مذکور توسط هیئت وزیران بە پاییز امسال موکول شد.

بە نظر ناظران سیاسی و  بخشی از شخصیتهای سیاسی عراق، امکان برگزاری  انتخابات زودهنگام منتفی است و این دورە پارلمانی تا پایان مهلت قانونی، بە کار خود ادامە خواهد داد.