در استان ذی‌قار زنی همسرش را بە آتش کشید
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

در استان ذی‌قار زنی همسرش را بە آتش کشید

در استان ذی‌قار واقع در جنوب عراق زنی همسرش را کە زن دوم گرفتە بود بە آتش کشید و همسرش بر اثر شدت جراحات و سوختگی شدید جان باخت.

یک منبع پزشکی اعلام کردە کە امروز (سەشنبە، ١٤ اردیبهشت) یک مرد عراقی در یک بیمارستان ایران جان خود را از دست دادە کە پیشتر توسط همسرش بە آتش کشیدە شدە بود.

بنا بر گزارش‌ها، در استان ذی‌قار مردی کە ازدواج دوم کردە بود، روز جمعە گذشتە توسط همسر اولش در حالی کە در خواب بودە در اتاق خوابش نفت ریختە شدە و سپس در و پنجرە اتاق بستە و بە آتش کشیدە شدە است.

همسر این مرد از محل حادثە فرار کردە و همسایەهایش او را در حالی کە ٦٠٪ دچار سوختگی شدە بە بیمارستان منتقل نمودەاند کە از آنجا نیز بە بیمارستانی در اهواز ایران اعزام شدە است، ولی بر اثر شدت جراحات و سوختگی شدید جان باختە است.

قاضی بر اساس مادە ٤٠٥ قانون شمارە ١١١ سال ١٩٦٩ مجازات عراق حکم بازداشت برای همسر اول این مرد صادر کردە است.