وزارت فرهنگ و جوانان: با رسانەهای متخلف برخورد شدید قانونی می کنیم
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

وزارت فرهنگ و جوانان: با رسانەهای متخلف برخورد شدید قانونی می کنیم

وزارت فرهنگ و جوانان حکومت اقلیم کوردستان، امروز یکشنبە، ١٢ اردیبهشت، طی یک ابلاغیە رسمی پیرامون پوشش خبری و بزرگ نمایی حوادث خشونت آمیز توسط برخی از رسانەها بە آنها هشدار داد  کە در صورت تداوم چنین اعمالی،با آنان برخورد شدید قانونی خواهد شد.

در این خصوص امروز یکشنبە، ١٢ اردیبهشت، وزارت فرهنگ و جوانان طی یک ابلاغیە رسمی با امضای معاون مدیرکل بخش رسانەها و مطبوعات، نوشتە است: ” با توجە بە حوادث اجتماعی خشونت باری کە گاها در اقلیم کوردستان رخ می دهند و توسط برخی از رسانەها بزرگ نمایی و طوری انعکاس دادە می شوند کە بە خشونت در اجتماع دامن می زنند.“

در بخش دیگری از این ابلاغیە، همچنین آمدە است: ” با توسل بە قانون و آیین نامەهای اقلیم کوردستان و عراق، بویژە با استناد بە بند سوم از مادە سوم آیین نامە شمارە (١) سال ٢٠١٤ میلادی (١٣٩٣ شمسی) وزارت فرهنگ و جوانان در اقلیم کوردستان، توصیە می کنیم کە از پخش اخبار و برنامەهایی کە تاثیرات مخرب روانی  و موجبات فروپاشی شیرازە اجتماعی بە بار می آورند، جدا خودداری کنند. در غیر این صورت، با توسل بە آیین نامەهای مذکور و با استناد بە تمامی آیین نامەها و نصوص قانونی مرتبط، بەناچار اقدامات قانونی شدیدی را در برابر این دستە از رسانەها در پیش می گیریم.“