تارا شوان: آمریکا هموارە برای سرمایەگذاری در کوردستان در تلاش است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

تارا شوان: آمریکا هموارە برای سرمایەگذاری در کوردستان در تلاش است

تارا شوان، مدیر انستیتوی اقتصادی آمریکایی- کوردی، طی مصاحبەای با (باسنیوز)، ضمن اشارە بە چند نکتە مهم اقتصادی، بە تلاش آمریکا برای سرمایە گذاری در اقلیم کوردستان اشارە کرد.

تارا نخست در رابطە بە سرمایەگذاری آمریکا در اقلیم کوردستان اشارە کرد و گفت: ” آمریکا مرتبا در تلاش است تا بر میزان سرمایەگذاری خود در اقلیم کوردستان بیافزاید، بدین منظور طرح و برنامە استراتیزیک مهمی تدارک دیدە است کە قطعا در شکوفای همە جانبە اقلیم کوردستان نقش  بە سزایی خواهد داشت، بویژە دولت بایدن کە برخلاف دولت ترامپ، اقدام بە عادی سازی روابط دیپلماسی و اقتصادی خود با عراق و سایر دول عربی کرد، این امر نیز نشان از نزدیکی بیشتر آمریکا بە عراق و اقلیم کوردستان دارد.“

مدیر انستیتوی آمریکایی- کوردی در ادامە افزود: ” سرمایەگذاری آمریکائیان تابەحال بیشتر در زمینە نفت بودە، ولی هموارە حامی و مشاور اقلیم کوردستان بودە و کمپانیهای آمریکایی را بە سرمایەگذاری در سایر بخشها بەعنوان مثال در بخش کشاورزی و صنعتی و سایر بخشها تشویق کردەاند. 

خانم شوان همچنین ضمن اشارە بە شناخت خوب بایدن در مورد منطقە خاورمیانە گفت: ” بایدن بیش از ٣٥ سال است کە در مورد کوردستان و منطقە خاورمیانە تحقیق و مطالعە می کند و قبلا نیز پروژەای را برای احیای مجدد دولت عراق داشتە است، آنچە کە مانع پیشبرد سیاستهای بایدن در منطقە است، سیاستهای دول منطقە است، چراکە سیاستها و عملکرد دولت بایدن در عراق، افزون بر اوضاع داخلی عراق از معادلات بین المللی و منطقەای نیز تاثیر می پذیرد، لاکن بی شک می توان گفت کە با توجە بە شناخت ایشان از اوضاع مزبور، اقدامات دولت وی نیز تاثیرگذارتر خواهند بود.

خانم شوان در خصوص اقدامات حکومت اقلیم کوردستان گفت: ” ما نسبت بە اقدامات حکومت اقلیم کوردستان خوشبین هستیم، بویژە برنامە اصلاحات آن برای مقابلە با مفاسد اداری را مثبت ارزیابی می کنیم، ولی متاسفانە این کابینە بە محض تشکیل و در همان آغاز کار با پاندیمی کرونا و افت شدید قیمت نفت موجە شد، با این حال علیرغم تعویق و کاهش حقوق کارمندان، توانست با ایجاد اصلاحات در آمد دروازه های مرزی، ایجاد شفافیت، قطع مستمریهای ناقانونی بر بسیاری از مشکلات واقع بر سر راه خود فائق آید.“

آنرا پرداخت کند