کرکوک از نگاه مصطفی بارزانی
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

کرکوک از نگاه مصطفی بارزانی

بر اساس اسناد و شواهد تاریخی داخلی و خارجی شهر کهن کرکوک یک شهر اصیل کوردستانی است و این حقیقت عیان است کە کرکوک بخش جدایی‌ناپذیر نقشە کوردستان است و در فکر فرد فرد ملت کورد ثبت شدە است.

با وجودی کە در دەهای ١٩٦٠ و ١٩٧٠ و ١٩٨٠ و ١٩٩٠ قرن بیستم بحث و جدال بر سر کوردستانی بودن کرکوک اوج گرفت و حکومت‌های عراق بەطور کلی و بەویژە حکومت فاشیستی بعث با استفادە از زور و بەکارگیری سیاست‌های تبعید اجباری، تعریب و تثبیت بعثی‌گری برای تغییر دموگرافی این شهر تلاش کردند، ولی رهبری ملت کورد در مقابل این ستم‌ها بەطور مقاوم ایستادگی کرد و بر اعادە حقوق و کرامت شهروندان کرکوک و برداشتن مرز‌های ساختگی برای تغییر دموگرافی این شهر پافشاری و استقامت نمود.

بسیاری از منابع تاریخی و سیاسی بە این نکتە اشارە دارند کە درخشان‌ترین رهبر تاریخ مبارزات آزادیخواهانە کورد و کوردستان، مصطفی بارزانی کە زندگی خود را وقف مبارزە در راه آزادی کوردستان کرد، در همە مذاکراتی کە با هیئت‌های عراقی انجام می‌داد با ارائە اسناد و مدارک غیرقابل انکار و سخنان متین و منطقی بر کوردستانی بودن کرکوک تاکید می‌گذاشت.

مصطفی بارزانی سخنان و نظرات مهمی دربارە کوردستانی بودن کرکوک ایراد کردە و اسناد غیرقابل انکاری در این بارە ارائە دادە است کە بەعنوان منابع تحقیقات و پژوهش‌های آکادیمی بسیاری در این زمینە قرار گرفتە است.

شهر کرکوک از بسیاری جهات اهمیت ویژە دارد، علاوە بر این کە جغرافیای سیاسی کرکوک اهمیت استراتژیک فوق‌العادەای دارد، یکی از مهتمرین جهات اهمیت این شهر وجود میدان‌های سرشار نفت و گاز و منابع فلزی است کە آن را بە یک منطقە مهم اقتصادی و سیاسی تبدیل کردە است، لذا از دیگر شهرهای کوردستان بیشتر مورد تهدید تعریب و تغییر دموگرافی قرار گرفتە است.

پیش از این کە در سال ١٩٧٥ بەصورت آشکار دموگرافی شهر کرکوک تغییر دادە شود اکثریت شهروندان کرکوک کورد بودند و شماری از اعراب و ترکمن‌ها و مسیحی‌ها نیز در آنجا زندگی می‌کردند. و اگر سیاست‌های شوونیستی حکومت‌های عراق اجازە می‌داد این شهر می‌توانست بە مکانی برای همزیستی مسالمت‌آمیز ملیت‌ها تبدیل شود، ولی تاکنون رهبران شوونیست عرب و در این اواخر برخی ترکمن‌ها نیز می‌خواهند دموگرافی این شهر بەطور کلی تغییر پیدا کند و بە شهر اعراب و ترکمن‌ها تبدیل شود. در آخرین اقدامات خود رهبران شوونیست اعراب و ترکمن بە بهانە بە اهتزاز درآوردن پرچم کوردستان و انجام دادن رفراندوم استقلال کوردستان از عراق می‌خواهند سیاست‌های حکومت‌های مخلوع سابق را ادامە دهند و در این کار چشم طمع کشورهای همجوار عراق نیز بە نیت دشمنی با ملت کورد از ادامە این سیاست‌ها حمایت می‌کند.

مصطفی بارزانی شهر کرکوک را قلب کوردستان نامید. لذا دشمنان شوونیست کوردستان می‌خواهند قلب کوردستان را اشغال و تسخیر کنند و وضعیت ملیتی و دموگرافی آن را تغییر دهند. حتی پس از پایان جنگ جهانی اول وقتی کە انگلیس‌ها بە تشکیل دولت کوردستان بە رهبری شیخ محمود حفید رضایت دادند، بە قرار گرفتن کرکوک در نقشە دولت مستقل کوردستان اجازە ندادند.