دیندار زیباری: حکومت اقلیم کوردستان بە احکام قانونی و فرآیند محاکمە عادلانە و بی‌طرفانە کاملا پایبند است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

دیندار زیباری: حکومت اقلیم کوردستان بە احکام قانونی و فرآیند محاکمە عادلانە و بی‌طرفانە کاملا پایبند است

دیندار زیباری، دبیر نهاد پاسخگویی بە گزارشات بین‌المللی حکومت اقلیم کوردستان، در پاسخ بە گزارشی از سازمان هیومن رایتس ووچ اعلام کرد، حکومت اقلیم کوردستان بە احکام قانونی و فرآیند محاکمە عادلانە و بی‌طرفانە کاملا پایبند است و آزادی روزنامەنگاری در اولویت برنامەهایش قرار دارد.

زیباری در بیانیەای کە نسخەای از آن در اختیار ''باس‌نیوز'' قرار گرفتە، اعلام کردە است: ''دادگاه در اقلیم کوردستان مستقل از حکومت و موسسات سیاسی کار می‌کند و حکومت اقلیم کوردستان در فرآیندهای قانونی محاکمات دخالتی ندارد و بازداشت و محاکمە متهمان تنها بر اساس فرمان قاضی دادگاه اجرا می‌شود.''

دیندار زیباری در پاسخ بە گزارشی کە روز ٢٢-٤-٢٠٢١ توسط سازمان هیومن رایتس ووچ منتشر و در آن اتهامات ناروایی علیە حکومت اقلیم کوردستان مطرح شدە است، می‌گوید: ''دادگاه در اقلیم کوردستان مستقل از حکومت و موسسات سیاسی کار می‌کند و حکومت اقلیم کوردستان در فرآیندهای قانونی محاکمات دخالتی ندارد و بازداشت و محاکمە متهمان تنها بر اساس فرمان قاضی دادگاه اجرا می‌شود. افراد بازادشت شدە منطقە بادینان متهم بە جمع‌آوری اطلاعات مخفی و دادن این اطلاعات بە طرف خارجی در مقابل دریافت مزد بودند و این اطلاعات مستقیما زندگی مقامات عالی‌رتبە اقلیم کوردستان و نمایندگان دیپلماسی خارجی را در معرض تهدید قرار می‌دادە است.''

زیباری افزودە است: ''این افراد در مقام متهم در صحن دادگاه توسط وکلای مدافع خود مورد دفاع قرار گرفتەاند. آنها در زمانی کە بازداشت بودەاند وکلای خود را ملاقات کردەاند و قابل ذکر است کە اتهامات آنها بە کار روزنامەنگاری مربوط نبودە است و جلسات دادگاه از سوی نمایندگان سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و پارلمان کوردستان و رسانەها نظارت می‌شد.''

دبیر نهاد پاسخگویی بە گزارشات بین‌المللی حکومت اقلیم کوردستان تصریح کردە است کە ''احکام دادگاه جرم قابل اعتراض هستند و پروندە از سوی قاضی دادگاه جرم بە دادگاه تجدید نظر فرستادە شدە است.''

دیندار زیباری اضافە کردە است کە ''کمیتە بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) و نمایندگی سازمان ملل متحد در امور عراق (یونامی) امکان ملاقات با بازداشت شدگان را داشتەاند.

دبیر نهاد پاسخگویی بە گزارشات بین‌المللی حکومت اقلیم کوردستان همچنی گفتە است: ''حکومت اقلیم کوردستان بە احکام قانونی و فرآیند محاکمە عادلانە و بی‌طرفانە کاملا پایبند است و آزادی روزنامەنگاری در اولویت برنامەهایش قرار دارد. حکومت اقلیم کوردستان با یونامی و دفتر نمایندگی کمیساریای عالی حقوق بشر همکاری می‌کند تا اطمینان دهد کە کوردستان بەطور کامل بە اصول بین‌المللی حقوق بشر، بەویژە در امور روزنامەنگاری پایبند است.''