حکومت اقلیم کوردستان علیە یک شبکە تلویزیونی عراقی شکایت ثبت می‌کند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

حکومت اقلیم کوردستان علیە یک شبکە تلویزیونی عراقی شکایت ثبت می‌کند

سخنگوی حکومت اقلیم کوردستان دربارە انتشار گزارشی در وب‌سایت یک شبکە تلویزیونی عراقی کە در آن اطلاعات نادروست دربارە اقلیم کوردستان انتشار یافتە، بیانیەای منتشر کرد.

شامگاه امروز (پنج‌شنبە، دوم اردیبهشت ١٤٠٠) جوتیار عادل، سخنگوی رسمی حکومت اقلیم کوردستان، با انتشار بیانیەای، ادعای وب‌سایت شبکە تلویزیونی عراقی ''آفاق'' را رد کرد کە در آن حکومت اقلیم کوردستان متهم شدە بە این کە بە سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد) اجازە دایر کردن مرکزی در هولیر، پایتخت اقلیم کوردستان دادە است.

در بیانیە سخنگوی حکومت اقلیم کوردستان آمدە است کە در دادگاه علیە این شبکە تلویزیونی شکایت ثبت می‌کنند.

 

متن بیانیە سخنگوی حکومت اقلیم کوردستان:

 

شبکە تلویزیونی عراقی ''آفاق'' در وب‌سایت خود در تاریخ ٢٢ آپریل ٢٠٢١ گزارشی منتشر کردە و در آن حکومت اقلیم کوردستان را بە دادن مجوز دایر کردن ''مرکز موساد'' در هولیر متهم کردە است.

از طریق این بیانیە اعلام می‌کنیم کە این گزارش بی‌اساس تنها بر اساس توهمات آمادە شدە و تلاشی‌ست در جهت تشویش اذهان عمومی و دروغ‌پردازی علیە اقلیم کوردستان و نسبت دادن یک اتهام گند، در حالی کە قبلا آن را رد کردەایم و همیشە بر این حقیقت تاکید گذاشتەایم کە هچ گونە مرکز اسرائیلی در اقلیم کوردستان وجود ندارد.

با وجود این کە طرف‌های انتشار دهندە این گونە گزارش‌ها از حقیقت این امر بە خوبی مطلع هستند، ولی بر گسترش سیاست‌های خصمانە خود علیە اقلیم کوردستان ادامە می‌دهند و تاکنون برای انتشار این گونە ''دروغ‌پردازی‌ها'' پافشاری می‌کنند. باید بدانند کە حکومت اقلیم کوردستان در دادگاه علیە این شبکە تلویزیونی شکایت ثبت می‌کند.

لذا از نخست‌وزیر و رئیس پارلمان و قوە قضائیە درخواست می‌کنیم، پروندەای برای تحقیقات شفاف دربارە این موضوع باز کنند و فورا هیئتی را برای دست‌نشان کردن مکانی کە گفتە می‌شود مرکز اسرائیلی در آنجا مستقر است بفرستند تا حدودی برای این اتهامات بی‌اساس و دروغ‌پردازی‌های خطرناک کە کورکورانە علیە اقلیم کوردستان مطرح می‌شوند و سرانجام برای کل کشور زیان‌آور خواهد بود، تعین شود.