پارلمانتار عراق: احتمالا شماری از احزاب و رهبران سیاسی عراق در تجارت مواد مخدر دست دارند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

پارلمانتار عراق: احتمالا شماری از احزاب و رهبران سیاسی عراق در تجارت مواد مخدر دست دارند

امروز (پنج‌شنبە، دوم اردیبهشت ١٤٠٠) یک پارلمانتار عراقی اعلام کرد، احتمالا شماری از احزاب و رهبران سیاسی این کشور در تجارت مواد مخدر دست دارند و بە همین دلیل در این اواخر انواع مواد مخدر بە سرعت در سراسر عراق پخش شدە است.

عبدالخالق عزاوی، پارلمانتار عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، بە رسانەهای کشورش اعلام کردە کە خطرات پخش مواد مخدر در عراق از خطرات تروریسم بسیار بیشتر است و گفتە کە بعید نیست شماری از احزاب و رهبران سیاسی عراق در تجارت مواد مخدر دست داشتە باشند.

عزاوی افزودە کە عراق در موقعیت بسیار خطرناک پخش مواد مخدر قرار گرفتە است، بە ویژە بە دلیل یک شبکە گستردە مافیایی و جنائی کە در این اواخر در عراق پیدا شدەاند و در حال حاضر با مهارت بسیار تجارت مواد مخدر را توسعە می‌دهند، حتی برخی از انواع مواد مخدر را در داخل عراق تولید می‌کنند.

این پارلمانتار تصریح کردە کە پخش مواد مخدر بە گونەی نوعی کار تروریستی خاموش از تروریسم بسیار خطرناکتر است، زیرا این مواد امکان ورود بە هر خانەای را دارند، بدون این کە احساس شود.

او هشدار دادە است کە زندان‌های عراق مملو از بازرگانان و مصرف کنندگان مواد مخدر شدە و حکومت فدرالی هیچ گام جدی و گستردەای کە در سطح این خطر باشد را برای مقابلە با آن برنداشتە است.