در اقلیم کوردستان دادگاه محاکمە سران داعش برگزار خواهد شد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

در اقلیم کوردستان دادگاه محاکمە سران داعش برگزار خواهد شد

بە منظور گفتگو دربارەی جنایات داعش، امروز پنجشنبە دوم اردیبهشت ما، وزارت داخلە اقلیم کوردستان نشست دوم کمیسیون عالی رسیدگی بە جنایات داعش را با سرپرستی وزیر داخلە برگزار کرد.

در همین، دکتر ارتباط در کنفرانسی خبری دیندار زیباری دبیر پاسخگویی بە گزارشات بین المللی در حکومت اقلیم کوردستان اعلام کرد، هماهنگی میان حکومت اقلیم کوردستان و سازمان یونایتد کە ویژە محاکمە و آرشیو مستندات جنایات داعش است، ادامە دارد.

وی گفتە است، کشورهای قدرتمند از طریق سازمان یونایتد، عراق و اقلیم کوردستان هماهنگ هستند تا جامعەی جهانی از طریق دادگاههای کوردستان بتوان، سران داعش را محکوم و مجبور بە جبران خسارت کرد". 

دیندار زیباری در ادامە گفت:"نخست وزیر حکومت اقلیم کوردستان تاکید دارد کە قربانیان داعش نباید از یاد روند جنایتکاران بە سزای اعمال خود برسند و مناطقی کە ویران شدەاند نیز آباد شوند:.